A hála – 2019-12-29

Igét hirdet: Veres János lelkipásztor
Bibliát olvas: Bagi Sándor
Imádkozik: Veres Jánosné bo. lelkipásztor
Orgonál: Fejszés Dániel kántor, presbiter

A hála

Lekció: Zsolt 103,1-13 Textus: Zsolt 103,1-2

Áldjad, lelkem, az Urat, és egész bensőm az ő szent nevét! Áldjad, lelkem, az Urat, és ne feledd el, mennyi jót tett veled! Ő megbocsátja minden bűnödet, meggyógyítja minden betegségedet, megváltja életedet a sírtól, szeretettel és irgalommal koronáz meg. Betölti javaival életedet, megújul ifjúságod, mint a sasé. Minden elnyomottal törvényesen és igazságosan bánik az Úr. Megismertette útjait Mózessel, cselekedeteit Izráel fiaival. Irgalmas és kegyelmes az Úr, türelme hosszú, szeretete nagy. Nem perel mindvégig, nem tart haragja örökké. Nem vétkeink szerint bánik velünk, nem bűneink szerint fizet nekünk. Mert amilyen magasan van az ég a föld fölött, olyan nagy a szeretete az istenfélők iránt. Amilyen messze van napkelet napnyugattól, olyan messzire veti el vétkeinket. Amilyen irgalmas az apa fiaihoz, olyan irgalmas az Úr az istenfélőkhöz.” Zsolt 103,1-13

Áldjad én lelkem az Urat, és egész bensőm az ő szent nevét. Áldjad én lelkem az Urat, és el ne feledkezzél semmi jótéteményéről.” Zsolt 103,1-2

Meghallgatható itt!

Hálaadó Istentiszteletre gyülekeztünk össze ennek az esztendőnek az utolsó vasárnapján. Mit is tehetnénk egy tovatűnő év utolsó vasárnapján egyebet, mint hogy visszaemlékezünk mindarra, amiért hálásak lehetünk Istennek. Ezt egyen-egyenként is meg kell tenned, de mi most közösen szeretnénk hálát adni!

A hálaadás tehát nemcsak azt jelenti, hogy összekulcsolom a két kezemet. Nem. Ez több annál: egy magatartás, az egész bensőmet átjáró lelki melegség, – amit ha az ember azután köszönet formájában ki akar fejezni, hamar rájön, hogy csak nagyon kis töredéke fért bele a kimondott szavakba.

Spurgeon, a híres angol baptista lelkipásztor mondta, hogy: „a könyörgés és a hálaadás úgy tartoznak együvé, mint a szájnak a két ajka. A kettő együtt olyan, mint két harang, amelyeknek az összhangja hangzik kedvesen Isten fülében.”

1- Találkozzunk most ezzel a szóval, hogy jótétemény, Isten jótéteménye! Volt-e a te életedben ilyen az elmúlt esztendő folyamán? Bizonyára volt!

Milyen jó volna most papírral, ceruzával ülni itt, és felírni, milyen jótéteménnyel halmozott el az Úr, a szerető Édesatya a legutolsó 365 napon! Ha ezt most itt valóban meg akarnánk tenni, kiderülne, mennyire nem tartjuk számon Isten jótéteményeit. Miért? Mert könnyen napirendre tudunk térni fölöttük! Hisz olyan, de olyan természetes, nem? Az Ő dicsősége semmivel sem lesz szegényebb a mi hálánk elmaradásával, de mi lépten-nyomon megfosztjuk magunkat ettől a hálaadásban rejlő örömtől! Miért? Mert a te ajkadon is, meg az én ajkamon is, sokkal több kérés, könyörgés hangzik el, mint hálaadás!

2- „El ne feledkezzél semmi jótéteményéről”hangzik az Ige. Lássuk hát, mik voltak azok a jótétemények? Ez attól függ, hogy tudod-e a hit szemével látni a dolgokat és az eseményeket. Ha nem, akkor nagyon hamar kész lehetsz a felsorolással, mert akkor csak azok a kimagasló, kivételes, nagy események tartoznak ide!

Nem magától értetődő az a puszta tény sem, hogy itt vagy most ebben a templomban, hogy van mit enned, hogy van állásod, családod, egészséged, stb…

Bizonyságtétel….

Nos, amit olyan magától értetődőnek tartasz az életedben: az valójában mind ajándék, Isteni jótétemény. „Mid van ugyanis, amit nem kaptál volna?”

Annyira megszoktuk Isten apróbb-nagyobb jótéteményeit, hogy természetesnek tartjuk. Ha azután az Úr Isten egy ilyen, magától értetődőnek látszó jótéteményét elveszi: méltatlankodunk miatta, pedig amíg megvolt, soha hálát nem adtunk érte!

Tudod, hol kezdődik az igazi hálaadó magatartás Istennel szemben? Ott, hogy életed kezded végre nem is olyan magától értetődőnek, természetesnek, hanem nagyon is csodálatos ajándéknak, meg nem érdemelt jótéteménynek látni! Mennél több ajándékát köszönöm meg az Úrnak, annál több megköszönni valót kapok újra Tőle!

3- Mit csináljon most az az ember, aki valami nagy csalódással lett gazdagabb? Hogyan teljen meg hálával az a lélek, akinek élete legszomorúbb élménye fűződik ehhez az esztendőhöz? Nem is tudjuk, mennyien jönnek minden vasárnap valamilyen veszteséggel, kilátástalansággal templomba! Akármilyen fájó emléket hozol is magaddal adj most érte hálát.

A hálaadás: a legjobb eszköz az elbukással, a félelemmel, az önmagunk sajnálásával szemben! A szív akkor telik meg igazán hálával Isten iránt, amikor elfogadja azt a kegyelmet, amit alapigénk folytatásaként a zsoltáros így fejez ki: „Megbocsátja minden bűnödet, meggyógyítja minden betegségedet… megváltja életedet a koporsótól; kegyelemmel és irgalmassággal koronáz meg téged.”

Az egyetlen, ami óév estéjén elronthatná hálaadásunk örvendező hangulatát, az, ha az egész év folyamán elkövetett bűneinkre és mulasztásainkra gondolunk! Mert a hálás ember tudja, mit köszönhet Istennek! Tudjam, hogy a már nem bűnös ember többé, hanem Krisztus kegyelme által megváltott bűnös, aki ha el is követ valami rosszat: szégyelli amit tett.

Akinek a szíve most hálával van tele, az nyugodtan fordíthat hátat a lezáruló esztendőnek, és megbékélve mehet át az újba. Legyen így! Ámen.

Hogy tudjunk közös dolgainkról

  • Tegnap, mintegy 20 gyülekezeti tag részvételével tartottuk meg az évbúcsúztató gyalogtúránkat, melyen Debrecen-Pac indulással, a Vekeri tó érintésével Mikepércsre gyalogoltunk.
  • Idei utolsó dicsőítő alkalmunkat ma délután 16 órától tartjuk a gyülekezeti teremben. Szeretettel hívunk mindenkit!
  • Csatlakozni lehet a Magyarországi Református Egyház mobiltelefon flottájához. További információ: a 06-30-308 3333 telefonszámon kérhető.
  • „Ti pedig Krisztuséi vagytok” címmel Répási Róza Pro Urbe díjas Püspökladányi festőművésznő kiállítása megtekinthető a gyülekezeti teremben év végéig.
  • 2019-ben a presbitérium határozata értelmében az egyházfenntartói járulék mértéke 10.000.- Ft/fő/év.
  • Reformátusok lapját és a Közösség magazint 200 Ft-ért lehet vásárolni! A Mai Ige példányai 300 Ft-ba kerülnek.

Elmúlt heti adakozásunk 418.000,-Ft volt. Köszönjük az adományokat!

Heti alkalmaink:

12.31. Kedd 16.00: Óévbúcsúztató istentisztelet a templomban Vasárnap 9.00: Istentisztelet a templomban
01.01. Szerda 9.00: Újévi istentisztelet a templomban Vasárnap 9.00: vasárnapi iskola

Havi rendszeres alkalmaink:

Minden hónap első hetének hétfőjén 18.00 órától: Presbiteri alkalom.
Minden hónap utolsó hetének vasárnapján 16.00 órától: Dicsőítő alkalom.

Heti imatémáink:

Mennyei Atyánk! A gyorsan múló esztendő vége felé közeledik, minket pedig megállít a Te igéd elcsendesedésre és számadásra. Elcsendesedésre, mert nyugtalan a szívünk, és számadásra, mert a múló esztendő arra figyelmeztet, hogy múlik a kegyelem ideje is. Csendességünk felett Te őrködjél kimondhatatlan kegyelmeddel, számadásunkra pedig készíts fel, hogy Igéd fényében mérjük le az egész elmúló esztendőt, és benne életünket. Te nemcsak eltűrtél, de hordoztál is minket. Nemcsak az örök számadásra készítesz elő, de az emberi számadásra is az esztendő végén. Add, hogy az emberi számadás végén első szavunk a hála legyen minden ígéretedért! Légy jelen közöttünk, és áldj meg minket a te Lelkeddel! Ámen.

Elérhetőségeink:

Cím: 4028 Debrecen, Kassai út 12., Tel.: 06-52/412-801

e-mail: debrecen-arpad.ter@reformatus.hu, honlap: www.arpadter.reformatus.hu

Alapítványunk: Debrecen-Árpád téri Református Egyházközségért Alapítvány számlaszáma:
OTP 11738008-20863191.

Egyházfenntartói járulékot a 11738008-20082374 OTP számlaszámunkra várjuk. A templom felújítására szánt adományokat a11738008-20885469 számú, OTP Banknál vezetett számlaszámunkra várjuk. Az OTP Banknál megnyitottuk a 11738008-21456004 számú, Gondviselés számlát, melyre a gyülekezeti célú diakóniai adományokat várjuk.

A hála – 2019-12-29
Scroll to top