Az új kenyér ünnepe – 2021-08-22

Igét hirdet: Dr. Szalkay Kázmér ny. lelkipásztor
Keresztel: Veres János lelkipásztor
Ágenda: Veres Jánosné lelkipásztor
Bibliát olvas: Dr. Szalkay Kázmérné
Imádkozik: Both Barna presbiter
Kántori szolgálat: Fejszés Dániel kántor, presbiter


Lekció: Jn 6,24-27; 33-35; 47-51
Textus: Jn 6,48

Kedves Testvérek!

Augusztus huszadika, az új kenyér ünnepe után vagyunk. Tudjuk, hogy ez a nap szent István és az államalapítás ünnepe is. Mégis hozzánk, reformátusokhoz az új kenyér ünnepe áll legközelebb. Ebből a szempontból figyeljünk az igére, hogy mit tanít nekünk Jézus Krisztus ezen az istentiszteleten.
Az Úr Jézus kijelentése így kezdődik: „Én vagyok…” A Szentírásban mind az Ó-, mind az Újszövetségben ez a kifejezés az isteni kijelentés formája. Tudunk mindnyájan ilyen igéket sorolni. Az égő csipkebokorból így szólt az Úr Mózeshez: „Én vagyok atyádnak Istene…” (2Móz 3,6). Az Újszövetségben pedig Jézus jelenti ki isteni voltát ezekkel a szavakkal: „Én vagyok …a Jó Pásztor…a feltámadás és az élet…” és még tudná mindenki folytatni.
Tehát ezzel a kifejezéssel kezdődik most egy csodálatos tanítás a Mennyei Kenyérről.
A bevezetés az ötezer ember megvendégelése a Genezáreti tó partján.
A kenyér-csoda után sokan ismét felkeresik az Urat.
Vajon miért? Bizonyára azért, mert valami csodálatosan jó dolog történt velük. Földi életük legnagyobb problémája, a kenyérkérdés oldódott meg.
Ma is ez a legnagyobb probléma: a kenyér, a jólét, a létbiztonság kérdése.
Azóta is, a nagy kenyér-csoda óta sokan keresik fel Jézust, mert Tőle, illetve az Ő Egyházától a mai tanítványai által kaptak egy darab kenyeret.
Ma az Egyháznak sokféle intézménye van. Vannak iskolák, különféle tanintézetek, szeretetotthonok és még sok minden, és ezek által sokan kaptak egy darab kenyeret. Ezért jönnek Jézushoz is.
Az Úr azonban elébe vág a csodaváróknak: „Bizony, bizony mondom néktek, hogy nem azért kerestek engem, mivel jeleket láttatok, hanem azért, mert ettetek azokból a kenyerekből.” Ezzel azt akarja mondani, hogy számotokra a földi kenyér a minden.
De hát erre a magatartásra mondta az Úr, a Kísértőnek: „Nem csak kenyérrel él az ember”. Emlékezzünk csak! Amikor az Úr Jézus 40 napon át böjtölt (Mt 4,3), s végül megéhezett, az ördög, a Kísértő ezt mondta: „Ha Isten Fia vagy, mondd, hogy ezek a kövek változzanak kenyerekké!” Ezzel azt akarta mondani a Sátán, hogy az Istennel való közösség mellett legalább olyan fontos a földi életről való gondoskodás.
Ezt mondja nekünk is, vagy inkább ezt sugallja az embernek ma is. Nem azt mondja, hogy ne gyere templomba, hanem azt, hogy inkább dolgozz otthon vasárnap is, hogy legyen ebéd a családnak. Nem azt mondja, hogy nem fontos az Ige, a gyülekezeti közösség, a templom, az imádság, hanem csak máshová teszi a hangsúlyt, arra, hogy fontos a kenyér, a jólét. És ezeknek a kísértéseknek engedve egyszer csak azt vesszük észre, hogy elengedtük Isten kezét.
Tudja ezt az Úr Jézus is, nem mondja Ő, hogy nem fontos a kenyér, a megélhetés, sőt Ő tanít így imádkozni: „A mi mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma!”
De mindezek mellett egy sokkal nagyobb dologra nézve ad kijelentést:
A mennyei eledelre, a mennyei kenyérre, ami az örök életre táplál, ami a legnagyobb csoda. Amihez képest az ötezer ember megvendégelése eltörpül.
Az igazi csoda maga Jézus Krisztus. Az, amit a mennyei Atya általa megvalósít.
Természetes dolog, hogy ezt a hallgatósága, a zsidók nem értették meg. Mi sem értjük. Azért nem, mert emberi ésszel fel nem fogható a mennyei Atya szeretete, hogy úgy szerette Isten a világot…
Úgy szeret téged – meg engem is – hogy elküldte hozzánk az ő szent Fiát, aki a mennyei Atya bűnbocsátó szeretetét hozza, és ha ezt hittel elfogadjuk – hiszünk Jézus Krisztusban – hiszünk abban, amit ő kijelent, akkor az örök életet nyerjük el.
Így a „mennyei kenyér”, az örök életre tápláló eledel ő maga, Jézus Krisztus. Ahogy a mindennapi kenyér az éhhaláltól ment meg, úgy Jézus Krisztus az örök haláltól ment meg. Az ő szavai, az ő Igéje, kereszthalála, feltámadása, az ezekben való hit, olyan, mint a kenyér. Ezekkel kell élni, képletesen szólva, ezekkel kell táplálkozni. Őt kell hallgatni, az ő rendeléseit megtartani. Ez az igével való élés. Ezen felül megtöretett testének és kiontatott vérének szent jegyeivel, mint mennyei eledellel kell táplálkozni, amíg elmondhatjuk Pál apostollal: „Élek többé nem én, hanem él bennem a Krisztus”.
Ámen

Hogy tudjunk közös dolgainkról

• Jövő vasárnap kereszteljük Sebők Tamás és Sebőkné Kurta Borbála gyermekét, Mirát. Kérjük rájuk Istenünk áldását!
• Augusztus 28-án, szombaton 10.00 órától délután 15.00 óráig tartjuk Gyülekezeti Napunkat, Debrecen-Erdőspuszta, Dorcas kempingben. Utazás egyénileg, saját gépkocsival, valamint a gyülekezeti teremtől induló kisbusszal. Mindenkit ebéddel várunk, sütemény és egyéb felajánlásokat szívesen fogadunk. Jelentkezni a kitett íven lehet.
• Október 9-én, szombaton rendezzük meg a gyülekezet idei buszos kirándulását, mely alkalommal Lillafüredre látogatunk el. Mindenkit szeretettel várunk erre az alkalomra.
• Idén november 19-21-én presbiteri lelki elcsendesedő hétvégét tartunk Berekfürdőn. Az alkalom péntek vacsorától vasárnap ebédig tart. Kedvezményes ár 15.200 Ft/fő. A jelentkezéseket a beérkezés sorrendjében tudjuk elfogadni, előnyben részesítve a presbitereket.
• Aki internet hiányában nem tudja online követni istentiszteletünket (www.facebook.com/arpadterdebrecen), annak a Duna Tv adásait javasoljuk figyelemmel követni. A prédikációk nyomtatott formában is elérhetőek a parókián.
• Az adakozás fontosságára szeretném felhívni a figyelmet. Adományokat az OTP-nél vezetett 11738008-20082374 számlaszámunkra lehet utalni, vagy személyesen a lelkészi hivatalban, vagy a templomban lehet befizetni. Köszönjük. 
• Jövő vasárnap Veres János nagytiszteletű úr hirdeti Isten Igéjét. Fogadjuk őt szeretettel.

Alkalmaink:
Kedd – Péntek 8.00: reggeli áhítat
Csütörtök: 19.00 családi kör
Kedd 18.00: HéSZ (online)
Vasárnap 9.00: Istentisztelet
Imádkozzunk!
Drága Mennyei Atyánk! Hálás szívvel köszönjük, hogy az idei alkalommal is megtarthattuk az úrvacsorát, melynek során hálát adhattunk a mindennapi kenyérért. Kérünk Urunk adj annak is, aki nélkülözik, aki szükséget lát a mindennapok során.

Elérhetőségeink:
Cím: 4028 Debrecen, Kassai út 12., Tel.: 06-30/822-5537
e-mail: debrecen-arpad.ter@reformatus.hu, honlap: www.arpadter.reformatus.hu
Alapítványunk: Debrecen-Árpád téri Református Egyházközségért Alapítvány számlaszáma: OTP 11738008-20863191.
Egyházfenntartói járulékot a 11738008-20082374 OTP számlaszámunkra várjuk. A templom felújítására szánt adományokat a 11738008-20885469 számú, OTP Banknál vezetett számlaszámunkra várjuk. Az OTP Banknál megnyitottuk a 11738008-21456004 számú, Gondviselés számlát, melyre a gyülekezeti célú diakóniai adományokat várjuk.

Az új kenyér ünnepe – 2021-08-22
Scroll to top