Isten és ember kapcsolata – 2021-08-08

Igét hirdet: dr. Ormóshegyi Zoltán lelkipásztor
Bibliát olvas: Szentesi Viktor presbiter
Imádkozik: Szilágyiné Asztalos Éva
Ének szolgálat: Fejszés Dániel kántor, presbiter

Lekció: Luk 4,14-30
Textus: Luk 4,18-19

Nagy szeretettel köszöntöm a kedves testvéreket. A mai napra azt a feladatot kaptam, hogy Isten és az ember kapcsolatáról beszéljek. Jézus názáreti „bemutatkozó prédikációja” csodálatosan szemléletei az Isten és az ember kapcsolatát.
Jézus miután kiállta a „kapcsolatrombolónak” a támadásait, a szakítópróbát. Hozzákezd ahhoz a szolgálathoz, amiért Isten elküldte erre a földre. De mielőtt megnéznénk, hogy miért jött Jézus. Tegyük fel a kérdést miért nem jött Jézus erre a világra?
Nem azért küldte az Atya ebben a világba, hogy otthon érezze magát.
Jóllehet Jézus tökéletes ember is, tehát volt földi családja, otthona, anyagyülekezete, munkája. 30 évig élte az akkori polgárok átlagéletét.
De amikor eljött az idő, akkor beállt a szolgálatba. Hol másutt kezdte volna a szolgálatát, ha nem otthon az övéi között.
„És méne Názáretbe, a hol felneveltetett: és beméne, szokása szerint, szombatnapon a zsinagógába, és felálla olvasni.”
Jézus is hazamegy. Bemegy abba a zsinagógába, ahol felnőtt. Visszamegy a rokonok, az ismerősök közé.
Jézus nem azért jött erre a világra, hogy otthon érezze itt magát.
„Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne.”(Tamási Áron: Ábel Amerikában)
Jézusnál ez nem így volt.
Miért jött Jézus?
 „Az Úrnak Szelleme van és rajtam, mivelhogy felkent engem.” Azért jött Jézus, hogy lássunk valakit, aki valóban „tele van” Isten Szentlelkével. Jézust betöltötte az Isten Lelke és felkente a szolgálatra, de nem úgy, mint a korábbi papokat, prófétákat és királyokat, hanem a három egyszerre jelenik meg Jézusban. Jézus hármas tiszte: Főpap, Királya és Próféta. Jézus az a valaki, akinek a személyében találkozik az Atya és a Szentlélek. A testet öltött Isten, akiben ott lakozik a Szentlélek, az Istennek az egész teljessége. Jézusban az emberrel kapcsolatot kereső Isten jelenik meg. Az Isten boldogsága akkor teljes, ha az általa alkotott embert is be tudja vonni abba a szeretetkapcsolatba, ami volt kezdetben, az Édenben.
Jézus azért jött, hogy az Isten és ember megszakadt kapcsolatát helyreállítsa. Hogyan történik ez a helyreállítás?
„Szegényeknek az evangyéliomot hirdessem!” Az Isten és az ember kapcsolatának a helyreállítását az evangélium mondja el. Ami Isten szabadító tettéről szóló örömhír. Ezért jött Jézus, hogy igazi, tartós maradandó örömet hirdessen és elénk is élje azt.
„Elküldött, hogy a töredelmes szívűeket meggyógyítsam” Az evangélium az örömhír először a szívet, a megtört, sebzett gyógyítja. Olyan, mint a balzsam. Erőssé teszi a szívet.
Gyógyulásra, csak a betegeknek van szüksége. A názáretiek nem voltak betegek. Ők azt gondolták, hogy Jézus egy kicsit sokat képzel magáról. Jobban tenné, ha visszamenne az ácsműhelybe és maradna meg tisztes, becsületes, adófizető polgárnak. Mire ez a nagyzolás? Mi ez a programbeszéd?
„A foglyoknak szabadulást hirdessek” Jézus a betegekhez a foglyokhoz jött. A fogoly be van zárva, el van zárva a szeretteitől, a mindennapi tevékenységektől, az otthonától. Nem a maga ura. Azt teszi, amit parancsolnak neki. Nem szabad. Nincs önrendelkezési joga, nincs választási szabadsága, nincs véleményalkotási joga. Még a nevét, ruháját, személyes dolgait is elveszik. Jézus a bűn foglyainak meghirdeti a szabadítást.
„A vakok szemeinek megnyilását” Nemcsak a beteg, a rab, hanem a vak ember is nagyon kiszolgáltatott. Semmit nem lát. Nekimegy mindennek. Elég egy meggyűrődött szőnyeg, egy elejtett tárgy, amibe ha megbotlik, elesik és összetöri magát. A bűneset következtében nemcsak a szívünk sötétedett be, hanem a lelki-szellemi látásunkat is elveszítettük. Csak a materiális dolgokat látjuk, nincs szemünk meglátni az Isten életünkre vonatkozó akaratát.
„…hogy szabadon bocsássam a lesujtottakat” A megtört szívűek és a foglyok közül kiemel valakiket Jézus, a lelki betegeket. Akik kívülről úgy tűnnek, hogy mintha minden rendben lenne velük. De hogy mi van belül, azt csak az ilyen ember és a közvetlen családtagjai tudják. Olykor a mániás szakba hatalmas dolgokra is képesek, de amikor rájuk ereszkedik a kedélybetegség szürkesége, akkor csak egy valaki tud szabadulást adni, Jézus.
Vannak ma kedélybeteg emberek?
Az Egyesült Nemzetek Egészségügyi Világszervezete által publikált adatok szerint a földön 450 millió ember szenved mentális betegségtől vagy valamilyen magatartászavartól. Minden évben közel 1 millió ember követ el öngyilkosságot. Négy családból háromban van valamilyen mentális problémával küzdő családtag (WHO, 2003).
Az öngyilkosságok számának tekintetében Magyarország különösen rossz helyen áll. Az öngyilkossági ráta Magyarországon 100.000 lakosra vetítve 19,1. Ezzel az értékkel Magyarországot a Kelet-Közép-Európai régióban csak Ukrajna előzi meg a maga 22,4-es adatával. Minden más szomszédos országunkban ennél alacsonyabb az öngyilkossági ráta. Szlovákia: 12,8; Románia: 10,4; Szerbia: 15,6; Horvátország: 16,5; Szlovénia: 18,6; Lengyelország: 16,2; Csehország: 13,1 (WHO, 217).
A magyarok lelkiállapotára különösen jellemző az anómiás állapot. Ezt támasztotta alá a Kopp Mária és munkatársai által végzett Hungarostudy vizsgálat (Kopp és Kovács, 2006).
Ezeket az egyébként is rossz értékeket még növeli a pandémia miatt kialakult helyzet, amikor rendkívül nagy szükség van a lelki egészség megőrzésére, fenntartására és arra a szabadításra, amit egyedül Jézus tud megadni.
„Hogy hirdessem az Úrnak kedves esztendejét.” Jézus az Isten bosszúállása helyett meghirdeti Isten kedves, kegyelmes esztendejét. Jézusnak ez a mondata a mózesi törvény által előírt örömünnep évére utal (3Móz 25, 8-55). A törvény minden ötvenedik évet a fölszabadulás évének rendelt, amikor az adósságokat elengedték, a rabszolgákat felszabadították. Ez volt az úgynevezett jóbél év.
Istennek a kedves esztendejében van elhelyezve ez a mostani óra is. Azért adatott, hogy rendezd a kapcsolatod Jézussal.
Ne úgy, ahogy a názáretiek: „És felkelvén, kiűzék őt a városon kívül és vivék őt annak a hegynek szélére, a melyen az ő városuk épült, hogy onnen letaszítsák.” hanem úgy ahogy az emmauszi tanítványok: „Maradj velünk, mert immár beestvéledik, és a nap lehanyatlott!” (Luk 24, 29)
„Maradj velem, mert mindjárt este van,
Nő a sötét, ó, el ne hagyj, Uram;
Nincs senkim és a vígaszt nem lelem,
Gyámoltalannal, ó, maradj velem!”

Hogy tudjunk közös dolgainkról

• Géczy Tihamérné nagytiszteletű asszony /Református Szeretetotthon/ temetése 2021. augusztus 13-án, pénteken 12.30 órakor lesz a Debreceni Köztemető 1.sz.ravatalozó terméből.
• Kardos Dénesné tiszteletbeli presbiterünk /Zrínyi u. 18./ szeretetotthonba került.

Imádkozzunk szeretteinkért!
• Hirdetem a gyülekezetnek, hogy 2021. augusztus 14-én, szombaton 17 órakor kerül sor templomunkban Tóth Zoltán és Kovács Györgyi esküvőjére. Kérjük rájuk az Úr áldását!
• Augusztus 17-én 18 órától a debreceni református Nagytemplomban ökumenikus igeliturgiát tartanak, II. János Pál pápa debreceni látogatásának 30. évfordulójára. Az alkalomra mindenkit szeretettel látnak.
• Augusztus 28-án, szombaton 10.00 órától délután 15.00 óráig tartjuk Gyülekezeti Napunkat, Debrecen-Erdőspuszta, Dorcas kempingben. Utazás egyénileg, saját gépkocsival, valamint a gyülekezeti teremtől induló kisbusszal. Mindenkit ebéddel várunk, sütemény és egyéb felajánlásokat szívesen fogadunk. Jelentkezni a kitett íven lehet.
• Idén november 19-21-én presbiteri lelki elcsendesedő hétvégét tartunk Berekfürdőn. Az alkalom péntek vacsorától vasárnap ebédig tart. Kedvezményes ár 15.200 Ft/fő. A jelentkezéseket a beérkezés sorrendjében tudjuk elfogadni, előnyben részesítve a presbitereket.
• Aki internet hiányában nem tudja online követni istentiszteletünket (www.facebook.com/arpadterdebrecen), annak a Duna Tv adásait javasoljuk figyelemmel követni. A prédikációk nyomtatott formában is elérhetőek a parókián.
• Az adakozás fontosságára szeretném felhívni a figyelmet. Adományokat az OTP-nél vezetett 11738008-20082374 számlaszámunkra lehet utalni, vagy személyesen a lelkészi hivatalban, vagy a templomban lehet befizetni. Köszönjük.
• Jövő vasárnap Veres János lelkipásztor hirdeti Isten Igéjét, mely alkalommal folytatjuk tematikus prédikáció sorozatunkat. Ez alkalommal „Minden Istennel kezdődött” témáról szól Isten Igéje. Fogadjuk őt nagy szeretettel!
• Tájékoztatom a gyülekezetet, hogy MRE Zsinatának Elnökségi Tanácsa közleménye alapján, mostantól nem kötelező a maszk használata a közösségi alkalmainkon sem.

Alkalmaink:
Kedd – Péntek 8.00: reggeli áhítat
Csütörtök: 19.00 családi kör
Kedd 18.00: HéSZ (online)
Szerda 18.00: Férfikör
Vasárnap 9.00: Istentisztelet

Imádkozzunk!
„24 Nincs hát jobb dolog, mint ha az ember eszik, iszik, és jól él fáradságos munkájából. De beláttam, hogy Isten kezéből jön ez is. 25 Mert ugyan ki ehetik, és ki lehet vígan nélküle? 26 Mert annak az embernek, akit ő jónak talál, bölcsességet, tudást és örömöt ad. A bűnöst pedig azzal veri meg, hogy gyűjtsön és halmozzon, azután annak hagyja, akit Isten jónak talál. Ez is hiábavalóság és hasztalan erőlködés.” (Préd 2,24-26.)

Elérhetőségeink:
Cím: 4028 Debrecen, Kassai út 12., Tel.: 06-30/822-5537
e-mail: debrecen-arpad.ter@reformatus.hu, honlap: www.arpadter.reformatus.hu
Alapítványunk: Debrecen-Árpád téri Református Egyházközségért Alapítvány számlaszáma: OTP 11738008-20863191.
Egyházfenntartói járulékot a 11738008-20082374 OTP számlaszámunkra várjuk. A templom felújítására szánt adományokat a 11738008-20885469 számú, OTP Banknál vezetett számlaszámunkra várjuk. Az OTP Banknál megnyitottuk a 11738008-21456004 számú, Gondviselés számlát, melyre a gyülekezeti célú diakóniai adományokat várjuk.

Isten és ember kapcsolata – 2021-08-08
Scroll to top