Mennyei polgárság – 2021. aug. 01.

Igét hirdet: Veres Jánosné lelkipásztor
Bibliát olvas: Selyben István presbiter
Imádkozik: Both Barna presbiter
Orgona: Fejszés Dániel kántor, presbiter

Lekció: Ef 2,19-20
Textus: Fil 3,21

Pál apostol Tarzuszban született. római polgárjogokkal rendelkező ember volt. Ezt a jogot az édesapja után kapta. Ez a jog nagyon sok esetben Pál számára az életet jelentette. Nem mindenkinek volt meg ez a kiváltsága, sokan pénzért vásárolták meg. A római polgárjog által a birodalom elitjéhez tartozott és olyan volt mint egy diplomata, aki diplomáciai védettséget élvez.
Mi is beleszülettünk egy családba, élünk egy városban, egy faluban. Tartozunk egy nemzethez tartozunk és Magyarország lakosai vagyunk, vagyis polgárai ennek az országnak. Így a magyar polgárjogok érvényesek az életünkre nézve. Nemcsak a jogai, hanem a kötelezettségei is érvényesek minden magyar állampolgár életére nézve. De tisztában vagyunk-e magyar állampolgárként azzal, hogy milyen jogaink vannak? Azt gondolom, hogy ha jobban megnéznénk, igen csak meglepődnénk, hogy mi mindenről nem tudunk. Mivel nem tanulmányozzuk és nem ismerjük, az állampolgári ismereteink igen csekélyek.

Pál apostol arról beszél mind az efézusi, mind a filippi levélben, hogy azoknak akik Jézus Krisztusban vannak, mennyei polgárjoguk van. Ha ma odaállnánk valaki elé és azt mondanánk, hogy mi kettős állampolgárok vagyunk, talán nem lepődne meg. De ha azt mondanánk, hogy mi mennyei állampolgárok is vagyunk és polgárjogunk van a mennyben, lehet hogy furcsán néznének ránk.
Furcsa, de erről mi magunk is nagyon keveset szoktunk beszélni, és nem vagyunk tisztában azzal, hogy mi mindent profitálhatnánk abból, hogy polgárjogunk van a mennyben.
Mi kell ahhoz, hogy elnyerjük vagy megkapjuk egy országban a polgárjogot?
Ha ott születtünk meg, akkor alanyi jogon megkaphatjuk.
Ha bizonyos ideig élünk egy országban, megfelelő vizsga letételével és az aktuális ország nyelvének elsajátításával megkaphatjuk az illető országban a polgárjogot. Persze, az ország törvényeit tiszteletben tartva kell élnünk. A kötelezettségek betartása mellett élvezhetjük az ország polgáraként a bennünket megillető jogokat.

Mi szükséges ahhoz, hogy a mennyei polgárjogot elnyerjük ?
Először is fel kell ismernem, hogy Isten nélkül elveszett ember vagyok és szükségem van a bűneim bocsánatára Isten kegyelmére Jézus Krisztusban. Jézus Krisztus értem hozott áldozatában részesülve meg kell látnom, hogy a régiek elmúltak bennem és Jézus mindent újjá tett bennem. „Tehát ha valaki Krisztusban van új teremtés az: a régiek elmúlt és íme új jött létre.” 2Kor 5,17
Isten terve a mennyei polgárjoggal rendelkezők részére az, hogy növekedniük kell a kegyelemben és az Ő Fia ismeretében 2Péter 3,18.
Ezután mindig szuper keresztyének leszünk? Nem! Isten akkor kevésbé fog bennünket ismerni és szeretni? Nem! Isten a jó és a rossz napjainkban is egyformán fog bennünket szeretni és elfogadni.
Tehát a mennyei polgárjog feltétele Isten bűnbocsátó kegyelmének elfogadása. Egy árucsere történt: Isten minden bűnömet Krisztusra helyezte a keresztfán, én elfogadtam a bűnbocsánatot és ezért amikor Krisztusba vetjük a mi bizodalmunkat, Isten fogja Jézus igazságát és felöltöztet abba. Ettől kezdve csak úgy lát: Krisztusban. Szoktál-e így gondolni magadra, hogy Isten igazsága vagy Krisztusban ?
Isten gyermekeként, tehát az Ő országának polgára is vagy, akinek vannak jogai és kötelességei. De honnan ismerjük meg a jogokat és a kötelességeket? Természetesen, a Bibliából.

Csak néhány dolog:
A Szentlélekkel el vagyok pecsételve, és ez jelzi, hogy az övé vagyok. A Szentlélek erőt akar adni és be akar tölteni ajándékaival. A polgárjoggal rendelkezőknek van egy kirendelt szószólója, védő ügyvédje, Jézus Krisztus személyében. Jézus állandó kapcsolatot tart az ő polgáraival. „Veletek vagyok mindennap a világ végezetéig.” Mt,28
Istennek vannak ígéretei az ő állampolgárai számára, és ezek az ígéretek mind a mieink Jézus által.
A mennyei polgárság hozadéka, hogy nem kell semmilyen bonyolult eljárás ahhoz, hogy mennyei Atyánkkal bármikor találkozni tudjunk.
Az Istennel és az egymással való közösségi élmény nagyon fontos az Úr gyermekei életében. Pál azt írja, hogy csak együtt tudunk felépülni szent templommá és növekedni is együtt kell a Lélek által Isten hajlékává.

Itt a földön küzdünk az idevalókért, erőlködünk és elfelejtünk élni azokkal a jogokkal amit Isten biztosít az Ő gyermekei számára. Nem élünk a nekünk járó mennyei jogokkal, mert nem vesszük a fáradságot ahhoz, hogy megismerjük és így használni tudjuk azokat. Sokszor a hitünk kevés ahhoz, hogy kipróbáljuk, így sok-sok áldásról és alanyi jogon járó kedvezményről maradunk le. Nem merünk az Úr igéjében járni így nem tudjuk meg, ha élnénk a mennyei polgárjogunkkal, az egész menny támogatását élvezhetnénk itt a földön.

Ha nem élünk a nekünk járó jogokkal, keresztyén életünk puszta erőlködés és vereség lesz. Pedig Isten Jézus Krisztusban felkínálta az övéi számára minden erejét és hatalmát. Az erőforrás megvan! Tisztában kell lennünk, hogy mi itt a földön egy másik ország követségében járunk.
Isten mindent biztosított ahhoz, hogy sikerrel megvalósítsd az Ő életedre vonatkozó tervét!
Ámen.

Hogy tudjunk közös dolgainkról

• A héten búcsúztunk Murza Bertalan Tibor testvérünktől, akit életének 90. esztendejében szólított magához Mindenható Urunk. Imádkozzunk!
• Aki internet hiányában nem tudja online követni istentiszteletünket (www.facebook.com/arpadterdebrecen), annak a Duna Tv adásait javasoljuk figyelemmel követni. A prédikációk nyomtatott formában is elérhetőek a parókián.
• Az adakozás fontosságára szeretném felhívni a figyelmet. Adományokat az OTP-nél vezetett 11738008-20082374 számlaszámunkra lehet utalni, vagy személyesen a lelkészi hivatalban, vagy a templomban lehet befizetni. Köszönjük. 
• Jövő vasárnap dr. Ormóshegyi Zoltán lelkipásztor hirdeti Isten Igéjét, mely alkalommal folytatjuk tematikus prédikáció sorozatunkat. Ez alkalommal Isten és ember kapcsolatáról szól Isten Igéje. Fogadjuk őt nagy szeretettel!
• Idén november 19-21-én presbiteri lelki elcsendesedő hétvégét tartunk Berekfürdőn. Az alkalom péntek vacsorától vasárnap ebédig tart. Kedvezményes ár 15.200 Ft/fő. A jelentkezéseket a beérkezés sorrendjében tudjuk elfogadni, előnyben részesítve a presbitereket.
• Hirdetjük a gyülekezetnek, hogy a lelkészházaspár augusztus 2-13. között szabadságát tölti. Ebben az időszakban csak a reggeli áhítatokat tartják meg. 

Alkalmaink:
Kedd – Péntek 8.00: reggeli áhítat

Kedd 17.00: HéSZ a gyülekezeti teremben
Vasárnap 9.00: Istentisztelet
Imádkozzunk!
„Magasztaljátok az Úr dicső nevét, ajándékot hozva jöjjetek udvaraiba! Boruljatok le az Úr előtt szent öltözetben, reszkess tőle, te egész föld! Mondjátok el a népeknek, hogy uralkodik az Úr! Bizony szilárdan áll a világ, nem inog. Igazságosan ítéli a népeket. Örüljön az ég, örvendezzen a föld, zúgjon a tenger a benne levőkkel!” (Zsolt 96, 8-11)

Elérhetőségeink:
Cím: 4028 Debrecen, Kassai út 12., Tel.: 06-30/822-5537
e-mail: debrecen-arpad.ter@reformatus.hu, honlap: www.arpadter.reformatus.hu
Alapítványunk: Debrecen-Árpád téri Református Egyházközségért Alapítvány számlaszáma: OTP 11738008-20863191.
Egyházfenntartói járulékot a 11738008-20082374 OTP számlaszámunkra várjuk. A templom felújítására szánt adományokat a 11738008-20885469 számú, OTP Banknál vezetett számlaszámunkra várjuk. Az OTP Banknál megnyitottuk a 11738008-21456004 számú, Gondviselés számlát, melyre a gyülekezeti célú diakóniai adományokat várjuk.

Mennyei polgárság – 2021. aug. 01.
Scroll to top