ADVENT 2. vasárnapja

Igét hirdet: dr. Ormóshegyi Zoltán
Ének: Tornyi Blanka, Fejszés Dániel, Veres Vencel

Lekció: Róm 8, 18-27
Textus: Luk 22, 31-32

Apostoli köszöntés:

„Ne félj a hirtelen való félelemtől és a gonoszok pusztításától, ha eljö. Mert az Úr lesz a te bizodalmad és megőrzi a te lábadat a fogságtól.” (Péld 3, 25-26)

Nagy szeretettel köszöntöm a kedves testvéreket advent második vasárnapján. Megrázó időket élünk. Látszólag a körülményeink nem ideálisak, de valójában Isten hatalmas távlatokat nyit előttünk. A templomok valóban üresek, de az internet segítségével, sokkal több emberhez eljut az evangélium, mint gondolnánk. Bezárták a templomokat, valójában azonban a lakások, az emberi szívek váltak templommá. Ugyanez a kettősség ott található a mai igékben is. Látszólag nem adventiek, valójában azonban ott ragyog ezekben az igékben az adventi evangélium, amely nemcsak a karácsony előtti időszakunkat, hanem a jövő évüket és egész életünket is bearanyozhatja. A felolvasott igékben meglátjuk a cél, az utat és az erő forrását.

Mert azt tartom, hogy a miket most szenvedünk, nem hasonlíthatók ahhoz a dicsőséghez, mely nékünk megjelentetik.” Az apostol nem bagatellizálja azokat a szenvedéseket, amiket a római testvérek átélnek, hanem eléjük tárja azt a csodálatos célt, ahova minden hívő ember szeretne megérkezni. Ez a mennyei Jeruzsálem. Az a hely, ahol mindörökké Jézussal leszünk, ahol Isten lesz minden mindenekben. Ott nem lesz betegség, könny, elválás, szomorúság és gyalázat. Ott örök öröm és dicsőség vár ránk. Ehhez viszonyítva a jelen állapotot mondja az apostol.„Mert azt tartom, hogy a miket most szenvedünk, nem hasonlíthatók ahhoz a dicsőséghez, mely nékünk megjelentetik.” Jézus ugyanezt az üzenetet erősíti meg:

Ismét hasonlatos a mennyeknek országa a kereskedőhöz, a ki igazgyöngyöket keres;
A ki találván egy drágagyöngyre, elméne, és mindenét eladván a mije volt, megvevé azt.”(Mt 13, 45-46)

Monda pedig az Úr: Simon! Simon! ímé a Sátán kikért titeket, hogy megrostáljon, mint a búzát;”A menny felé vezető úton azt tapasztaljuk, amit Jézus Péternek mond. A földi utunk, az adventi utunk a rostálásnak, a tüzes kemencének, a harcnak a helye. A lelkünk ellensége mindent bevet, hogy lehetőleg soha ne érjük el a mennyei célt. Idő előtt feladjuk, elcsüggedjünk, megkeseredjünk, visszaforduljunk. A sátán azt hiszi, hogy azzal, hogy kiráz bennünket az egészségünkből, egzisztenciánkból, családunkból tönkretesz bennünket. Valójában azonban ezek által a „rázások” által tisztulunk. Kihull belőlünk az a sok pelyva, bűn, ami mérgezi az életünket és a környezetünket.

Ahogyan Gulácsy Lajos püspök úr megjegyezte egy rabtársáról, akit szintén elvittek a Gulág szigetcsoportba, hogy Sztálin elvitt egy ördögöt és hazaküldött egy angyalt.

Kedves testvérem! Az adventi utunk úgy tűnik ebben az évben különösen is nehéz. Rázza az ördög a rostát. Sokan kihullnak. Az egész teremtett világ nyög, vajúdik, fuldoklik a bűnnek a kígyómérgében. A hívők is szenvednek és felsóhajtanak: Uram meddig még? Mikor jössz már vissza? Mikor lesz már ennek az egésznek vége?

 „Azt mondta Jézus: idelenn
Új próba és új küzdelem
A hívők sorsa szüntelen.
Azért ne csüggedjünk, ne féljünk, ∕
Az út rövid, végére érünk.
Az álmot űzd el, készen állj,
Krisztus-nép, jön, jön a Király!”

Nem bagatelizálva a szenvedést, de tekintetünket fordítsuk előre arra az országra, amit Isten készítette el a számunkra.

Hanem, a mint meg van írva: A miket szem nem látott, fül nem hallott és embernek szíve meg se gondolt, a miket Isten készített az őt szeretőknek.”(1Kor 2,9)

De én imádkoztam érted, hogy el ne fogyatkozzék a te hited” Jézus előre tudja, hogy Péternek mi mindenen kell átmennie. Ezeken az akadályokon saját erejéből nem tudna átmenni. De van valaki, aki a kezében tartja, van valaki, aki bízik benne, van valaki, aki örökkévaló és feltétel nélküli szeretetettel szereti és ez elég arra, hogy Péter minden akadályt leküzdve megfuthassa a földi pályát.

Kedves testvérem! Ez a csodálatos erőforrás az adventi úton, nemcsak a Péteré, hanem a tied is.

  1. Jézus imádkozik érted, hogy el ne fogyjon a hited. Gondolj erre, amikor próbában van az életed, amikor a betegágyon vagy látszólag egyedül, amikor elvesztetted a munkahelyedet, amikor elhagyott az akiben bíztál, amikor kilátástalannak és sötétnek látod a jövődet. Jézus imádkozik érted, hogy el ne fogyatkozzék a hited. Ez az imádság megtartotta Pétert, megtart engem is és téged is.
  2. Hasonlatosképen pedig a Szellem is segítségére van a mi erőtelenségünknek. Mert azt, a mit kérnünk kell, a mint kellene, nem tudjuk; de maga a Szellem esedezik mi érettünk kimondhatatlan fohászkodásokkal.” A bennünk lévő Szentlélek szüntelenül imádkozik értünk. Mi önerőből még imádkozni sem tudunk. Amit sokszor elmondunk az egy kérés lista és nem imádság. Uram add meg ezt, add meg azt. Isten ezeket is meghallgatja. Milyen csodálatos, hogy nem vagyunk egyedül. Se az életünk harcaiba, sem imádság közben. „Mert nem oly főpapunk van, a ki nem tudna megindulni gyarlóságainkon, hanem a ki megkísértetett mindenekben, hozzánk hasonlóan, kivéve a bűnt.Járuljunk azért bizodalommal a kegyelem királyi székéhez, hogy irgalmasságot nyerjünk és kegyelmet találjunk, alkalmas időben való segítségül.” (Zsid 4,15-16)
  3. Mert reménységben tartattunk meg; a reménység pedig, ha láttatik, nem reménység; mert a mit lát valaki, miért reményli is azt?” A Szentlélek segít az imádságban és élő, adventi reménységet szül a szívünkbe, azáltal, hogy befogadjuk Jézust. Ebbe a reménységbe meg lehet kapaszkodni. Ez olyan, mint a horgony a hajónak, fészek a madárnak, az anyaöl a síró gyermeknek. Megtart bennünket, mint Jézus a süllyedő Pétert.
  4. A ki pedig a szíveket vizsgálja, tudja, mi a Szellem gondolata, mert Isten szerint esedezik a szentekért.” Jézus és a Szentlélek imádkozik értünk, de Isten ad imádkozó édesanyákat, nagymamákat, testvéreket, akik szüntelen imádkoznak értünk. Lehet, hogy mi erről mit sem tudunk, de a hatását érezzük. Nem ízlik a bűn, fáj bűnt elkövetni. Fáj az engedetlenség. Miért? Mert valaki érted imádkozik.

Mikor a bűntől meggyötörten
A lelkem terheket hordozott
Egyszer csak könnyebb lett a lelkem
Valaki értem imádkozott.
Valaki értem imádkozott,
Talán apám, anyám régen?
Talán más is, aki szeret.
Jó barátom vagy testvérem?
Én nem tudom, de áldom Istent,
Ki nékem megváltást hozott,
És azt, aki értem csak
Egyszer is imádkozott. (Reményik Sándor: Valaki értem imádkozott.)

Kedves testvéreim!

Az adventi evangélium így szól: rostában vagyunk, de Jézus imádkozik értünk. Emiatt megtartatunk. Nemcsak megtart, hanem küldetéssel ajándékoz meg bennünket. Istennek és a felebarátodnak is szüksége van rád. Miért? Azért, mert akiben ott van az élő Jézus, annak belsejéből élő vizek folyamai fakadnak. Annak az embernek van élő reménysége, van célja és ezáltal jövője.

Te azért idővel megtérvén, a te atyádfiait erősítsed.” Arra rendeltettünk ebben az időszakban különösen is, hogy erősítsük az embereket. Ne félelmet, pánikot, bizonytalanságot terjesszük, hanem az élő reménységet.

Erősítsétek a lankadt kezeket, és szilárdítsátok a tántorgó térdeket. Mondjátok a remegő szívűeknek: legyetek erősek, ne féljetek! Ímé, Istenetek bosszúra jő, az Isten, a ki megfizet, ő jő, és megszabadít titeket!” (Ézs 35, 3-4)

Monda pedig az Úr: Simon! Simon! ímé a Sátán kikért titeket, hogy megrostáljon, mint a búzát; De én imádkoztam érted, hogy el ne fogyatkozzék a te hited: te azért idővel megtérvén, a te atyádfiait erősítsed.” (Luk 22, 31-32)

Hogy tudjunk közös dolgainkról

  • A gyülekezeti teremben várjuk a tartós élelmiszereket: liszt, cukor, rizs, konzervek, száraztészta, instant levesek, olaj, tea, kakaó Erre a célra pénzadományokat is elfogadunk. A gyűjtésünk vége advent utolsó vasárnapja!
  • A Magyarországi Református Egyház határozata értelmében előre nem látható ideig a templomaink, gyülekezeti termeink és hivatalaink is zárva vannak. Kérünk mindenkit, az interneten kövesse (https://www.facebook.com/arpadterdebrecen/) vasárnapi alkalmainkat. Internet hiányában kérjük a Duna Tv adásait figyelemmel követni. Valamint a prédikációk nyomtatott formában is elérhetőek a parókián.
  • Az adakozás fontosságára szeretném felhívni a figyelmet! Kérünk mindenkit, hogy a megváltozott körülmények miatt utalja a fenntartói járulékot, perselypénzt és az adományainkat az OTP-nél vezetett 11738008-20082374 számlaszámunkra, vagy személyesen hozza be a lelkészi hivatalba! Köszönjük.
  • Kérjük gyülekezeti tagjainkat, hogy aki tud arról, hogy a környezetében élő gyülekezeti tag a koronavírus miatt segítségre szorul, az jelezze a gyülekezet lenti elérhetőségeinek egyikén.
  • Advent harmadik vasárnapján Szabó Zsoltné nagytiszteletű asszony fog szolgálni közöttünk. Fogadjuk őt szeretettel!

Heti alkalmaink:

Vasárnap 9.00Online istentisztelet https://www.facebook.com/arpadterdebrecen/

Heti imatémáink: Vigyázzunk magunkra, hogy másokra is vigyázni tudjunk!

Csendesedjünk el Advent második vasárnapján, imádságos szívvel készülve a karácsonyra, de lélekben várakozva készülve Jézus második eljövetelére.

Imádkozzunk azokért a gyülekezeti tagokért, akik egyedül töltik a karácsonyt, hisz tudjuk, hogy Megváltó Atyánk mindig velük van. Imádkozzunk a betegekért, a betegség ellen küzdőkért, akik adventkor és karácsonykor is a frontvonalakon lesznek. Imádkozzunk értük, hogy ne hagyjuk őket sem egyedül!

Elérhetőségeink:

Cím: 4028 Debrecen, Kassai út 12., Tel.: 06-52/412-801

e-mail: debrecen-arpad.ter@reformatus.hu, honlap: www.arpadter.reformatus.hu

Alapítványunk: Debrecen-Árpád téri Református Egyházközségért Alapítvány számlaszáma:
OTP 11738008-20863191.

Egyházfenntartói járulékot a 11738008-20082374 OTP számlaszámunkra várjuk. A templom felújítására szánt adományokat a11738008-20885469 számú, OTP Banknál vezetett számlaszámunkra várjuk. Az OTP Banknál megnyitottuk a 11738008-21456004 számú, Gondviselés számlát, melyre a gyülekezeti célú diakóniai adományokat várjuk.

ADVENT 2. vasárnapja
Scroll to top