Növekedés Krisztusban 2020-02-02

Igét hirdet: dr. Ormóshegyi Zoltán lelkipásztor
Bibliát olvas: Berecz Péter presbiter
Imádkozik: Both Barna presbiter
Orgonál: Fejszés Dániel kántor, presbiter

Meghallgatható itt!

Lekció: Jel 2, 18-29 Textus: Ef 3,18-19

Nagy szeretettel köszöntöm a kedves testvéreket! A mai napon folytatjuk a Jelenések könyvében a hét gyülekezetnek írott levelek tanulmányozását. A mai délelőttön a thiatirai gyülekezetnek írott levelet fogjuk együtt tanulmányozni. Ebből a nagyon gazdag levélből és az Efézusi levél felolvasott igéiből négy üzenetre figyelünk: I. Jézus mindig olyannak jelenik meg, ahogyan szükségünk van rá. II. Krisztusban növekvő gyülekezet jellemzői. III. Jézus vagy Jézabel? IV. Isten népének szóló ígéretről

I.„A thiatirai gyülekezet angyalának pedig írd meg: Ezt mondja az Isten Fia, akinek a szemei olyanok, mint a tűzláng és akinek a lábai hasonlók az izzó fényű érchez.”

A hét levél közül ez a levél a leghosszabb, pedig ez a legkisebb és talán legjelentéktelenebb gyülekezet. Istennek úgy tetszett, hogy a legkisebb és a legjelentéktelenebb kapja a legnagyobb bátorítást és ígéretet. Figyelemre méltó, ahogyan Jézus bemutatkozik a gyülekezetnek. „Ezt mondja az Isten Fia.” Az Isten Fia megnevezés csak itt fordul elő az egész könyvben. Jézus isteni fenségét, méltóságát, hatalmát hangsúlyozza az Ige.

Jézus úgy mutatkozik be ebben a levélben, mint aki a legkisebbet a leggyengébbet bátorítja, pásztorolja, másrészt mint minden hatalommal rendelkező bíró, akiről két méltóságjelzőt ad elénk az Ige. „Akinek a szemei olyanok, mint a tűzláng.” Aki a felszín mögé lát. Akit nem lehet megtéveszteni a külső látszattal. Aki elválasztja a búzát a konkolytól, a hitványt az értékestől. „És akinek a lábai hasonlók az izzó fényű érchez.” A stabilitásnak, a megváltozhatatlanságnak a jelképe ez. Őt nem lehet „kifúrni” abból a „pozícióból”, amelyet az Atyától kapott. Ő a gyülekezet, az egyház és az egész világ ura. Ő tegnap, ma és mindörökké ugyanaz.

Miért van ott ebben a jézusi bemutatkozásban ez a kettőség? Azért mert Jézus tökéletes tudja, hogy kihez, hogyan kell viszonyulnia. A megtérő bűnösökhöz, mindig jó pásztorként, gyógyító orvosként viszonyul. A samáriai asszonyhoz, a vámszedőhöz is végtelen türelmemmel és szeretettel közeledik. „Megrepedt nádat nem tör el, a pislogó gyertyabelet nem oltja ki, a törvényt igazán jelenti meg.” (Ézsaiás 42,3.) A farizeusokat meszelt síroknak nevezi. Heródes előtt egy szót sem szól. Milyen jó lenne ezt megtanulni Jézustól! A hamis isteneket nem imádhatjuk, az embereket tiszteljük és szeretjük. Irgalommal és szeretettel közeledünk minden jó szándékú emberhez. Milyen jó lenne, ha bennünk is ott lenne a lelkek megítélésének, megkülönböztetésének az ajándéka. Ezekben a végidőkben erre az adományra egyre nagyobb szükségünk van szükségünk van.

II.„Tudom a te dolgaidat, és szeretetedet, szolgálatodat és hitedet és tűrésedet, és hogy a te utolsó cselekedeteid többek az elsőnél.” A mindent látó Jézus hatalmasan megdicséri ezt a kis gyülekezet, mert növekednek a Krisztusban. Elmondja a Krisztusban növekvő gyülekezet jellemvonásait.

1, „Tudom a te dolgaidat és szereteted.”Ennek a kis gyülekezetnek az életét áthatotta az isteni szeretet.(agapé).Pál apostol azt mondja, hogy a szeretet az alap. A krisztusi szeretetbe belegyökerezhet, és ebben növekedhet a hívő ember. Ennek a szeretetnek van szélessége, hosszúsága, magassága és mélysége.

2, „Tudom a te hitedet.” A gyülekezet nemcsak szerető, hanem hívő gyülekezet is volt. A gyülekezet tagjainak nemcsak a vasárnapját, hanem minden napját átjárta az Istenbe vetett bizalom. Az Istenben bízó ember megbízható. Lehet rá építeni.

3, „Tudom a te szolgálatodat” Ez egy diakoniai lelkületű gyülekezet volt. Odafigyeltek és szolgáltak az özvegyek, árvák, betegek, nélkülözők felé. Nemcsak „élvezték” a Krisztussal való közösséget, hanem a Krisztus szeretete szorongatta őket és szolgálatra késztette azok felé, aki nem tudtak magukon segíteni. Ott volt a gyülekezet tagjaiban a könyörület, az irgalom, az irgalmas samaritánusi lelkület.

4, „Tudom a te tűrésedet.” Ez a gyülekezet kitartott a hitben. Teher alatt maradt erősödtek és nem menekültek el a problémák elől. Állhatatos gyülekezet volt. Kitartottak a hit útján, akkor is, amikor szembe fújt a szél, amikor a Krisztussal járás nemcsak előnyökkel járt.

III.„De van valami kevés panaszom ellened, mert megengeded amaz asszonynak, Jézabelnek, a ki magát prófétának mondja, hogy tanítson és elhitesse az én szolgáimat, hogy paráználkodjanak és a bálványáldozatokból egyenek.”

A gyülekezet életébe belopódzott a jézabeli lelkület. Valószínűleg a gyülekezet vezetőjének a feleségén keresztül bejött ez a félelmetes, uralkodni vágyó lelkület. Jézabel Aháb király felesége volt, a szidóni Etbaal király leánya. Jézabel nemcsak, hogy átjött az országba, hanem magával hozta a pogánykultuszt, a Baál- kultuszt és férjét rávette arra, hogy Samáriában oltárt és templomot építsen a pogány isteneknek. Sok-sok Baal prófétával vette magát körül. Gonosz és rosszindulatú nő volt, aki leuralta a királyt és ezáltal az Isten népét. Nem ismert irgalmat és Isten emberét Illést külünösen nem szerette. Sok fájdalmat okozott Illésnek és nagy kárt okozott a férjének és az egész választott népnek. Ahábnak nem volt tekintélye előtte. Mindig az ő akarata érvényesült. Nem a jóban, hanem a bűnben és a gonoszságban volt a férje segítőtársa. Jézabel a hamis prófétaságnak, az is-is imádat jelképe lett. A róla elnevezett irányzat célja, hogy becsempéssze a világot, a sátán mélységeit a gyülekezet életébe.

Ez a lelkület egyre nagyobb szerepet kapott ez a lelkület a gyülekezet életében. Ennek az irányzatnak az a lényege, ha adsz neki egy kis helyet, növekedni és uralkodni akar. A „sátán mélységei” ott vannak ebben a lelkületben. Jézus vagy Jézabel? Kinek a lelke van Bennünk? Kiben akarunk növekedni? Igénk arra figyelmeztet, hogy ne a sátán mélységeit, hanem Krisztus szeretetének a minden értelmet meghaladó mélységét tanulmányozzuk, és abban növekedjünk. Szemléljük a Krisztus szeretetét. Olyan legyen az számunkra, mint amikor a felkelő nap betölt teljesen bennünket és már nem látjuk az árnyékot. Aki szembeáll a nappal, annak mögé kerül az árnyék. „Meg kell ismerni az igét. A bűnöket nem gyakorlatból, hanem az Igéből kell megismerni. Nem életszerűséggel kell átgázolni az Igén, hanem igeszerűséggel kell átmenni az életen.” (Hegedűs Lóránt) Ne a sátánnak és a bűnnek mélységeit, hanem a Krisztus szeretetének a szélességét, hosszúságát, magasságát és mélységét ismerjük meg. Ha pedig a Jézabel lelke van bennünk, akkor ma még meg lehet abból térni. A gonoszságnak, jézabeli lelkületnek nincs jövője.

IV. Krisztus népének csodálatos ígéreteket fogalmaz meg a mai ige.

1.”nem vetek reátok más terhet” Jézus szabadító. Az ördög rabtartó. Jézabel leterhel, kihasznál és végül elpusztít. Jézus pedig kiszabadít a jézabeli igából és az Ő gyönyörűséges igáját kínálja nekünk (Mt 11,28).

2. „Hanem a mi nálatok van, azt tartsátok meg addig, míg eljövök.” Jézus visszajövetele közel van. Világjárványok, természeti katasztrófák, sáskajárás, háborúk mind mind a szülési fájdalmak kezdetei. Ez a világ vajúdik, és Jézus nemsokára visszajön. Tarts ki! Tartsd meg a hitet a jó reménységet, a tiszta lelkiismeretet és növekedj a Krisztusban!

3. „És a ki győz, és a ki mindvégig megőrzi az én cselekedeteimet, annak hatalmat adok a pogányokon;” Pozíció cserét ígér Krisztus a hűségeseknek. Örök érvényű, állandó hatalmat kap a gyülekezet kisebbsége, a közösség hitetlen, pogány többsége felett.

4. „És adom annak a hajnalcsillagot.” A hajnalcsillag a Vénusz az uralkodás szimbóluma. Jézus maga a hajnalcsillag. (Jelenések 22,16). Ő az első csillag, aki jelzi az éjszaka végét. Első zsenge, aki feltámadt a halálból. De ezáltal megnyitotta számunkra az utat. Akinek Jézus a hajnalcsillaga az nem téved el, nem esik kétségbe, az tud reménykedni, bízni, kitartani a siralom völgyében is. „A hajnalcsillag a közelgő nappal előhírnöke. Amikor feljön, akármilyen sötét is van még, sorsa már meg van pecsételve, mert feltartóztathatatlanul közeledik az új nappal. Tehát, aki győz, az maga is mintegy hajnalcsillagként fénylik. Minden Krisztusi lélek olyan hajnal közeledtének az előhírnöke, amelyik nem okoz csalódást és kiábrándulást senkinek sem. Képzeljétek, micsoda hajnal fog földerengeni akkor, ha Krisztus mennyei fényességével ragyogó lelkek kezdenek itt is, ott is föltünedezni és világítani!” (Joó Sándor) Ámen.

Hogy tudjunk közös dolgainkról

Kozák Tiborné 2020.01. 30-án lett volna 100 éves, érte szólt a harang délután 15 órától.

  • Február 8-án szombaton 10.00 órától a Püspökladányi Képzőművészeti Kör kiállításának megnyitójára kerül sor a gyülekezeti teremben. Szeretettel hívunk minden érdeklődőt.
  • Február 10-én 16.30 órától imádkozó feleségek bibliaórája.
  • Február 15-én, szombaton, disznótor a gyülekezeti teremben. Részvételi díj: 500.- Ft. Feliratkozni a kihelyezett íven, befizetni Szilágyiné Asztalos Évának lehet.
  • Február 22-én a templomban délután 16 óra és hajnal 04 óra között Virrasztás az éhezőkért. A Tündérkert Alapítvány, a Szólj be a papnak és gyülekezetünk szervezésében. Szeretettel hívogatunk és várunk mindenkit!
  • Február 24-től március 1-ig Házasság Hete programok gyülekezetünkben.
  • Csatlakozni lehet a Magyarországi Református Egyház mobiltelefon flottájához. További információ: a 06-30-308 3333 telefonszámon kérhető.
  • A Reformátusok lapját és a Közösség magazint 200 Ft-ért lehet vásárolni!
  • Méz vásár! Selyemfű és Facélia méz kapható kedvező, 2.000 Ft/kg áron. A mézek megvásárlásával a füzesgyarmati gyülekezetet támogatjuk.
  • Elmúlt heti adakozásunk 205.000,- volt, melyből 83.700,- forint volt az ökumenikus imahét perselypénze. Köszönjük az adományokat!

Heti alkalmaink:

Kedd – Péntek: Reggeli áhítatok 8 órától Kedd 16.30: HéSZ Péntek 16.00 Ifjúsági alkalom
Szerda 16.00 Bibliaóra Vasárnap 9.00: Istentisztelet a templomban
Csütörtök 18.00: Családi bibliaóra Vasárnap 9.00: Vasárnapi iskola a gyülekezeti teremben

Jövő héten Veres János lelkipásztor szolgál.

Havi rendszeres alkalmaink:

Minden hónap első hetének hétfőjén 17:30 órától: Presbiteri alkalom.
Minden hónap utolsó hetének vasárnapján 16.00 órától: Dicsőítő alkalom.
Heti imatémáink: Imádkozzunk lelkipásztorainkért, családjukért és szolgálatukért!

Elérhetőségeink:

Cím: 4028 Debrecen, Kassai út 12., Tel.: 06-52/412-801

e-mail: debrecen-arpad.ter@reformatus.hu, honlap: www.arpadter.reformatus.hu

Alapítványunk: Debrecen-Árpád téri Református Egyházközségért Alapítvány számlaszáma:
OTP 11738008-20863191.

Egyházfenntartói járulékot a 11738008-20082374 OTP számlaszámunkra várjuk. A templom felújítására szánt adományokat a11738008-20885469 számú, OTP Banknál vezetett számlaszámunkra várjuk. Az OTP Banknál megnyitottuk a 11738008-21456004 számú, Gondviselés számlát, melyre a gyülekezeti célú diakóniai adományokat várjuk.

Növekedés Krisztusban 2020-02-02
Scroll to top