Advent 2. vasárnapja – Adventi út

Liturgus: Veres János lelkipásztor
Igét hirdet: dr. Ormóshegyi Zoltán lelkipásztor
Bibliát olvas: Both Barna presbiter
Orgonál: Fejszés Dániel kántor, presbiter
Énekszolgálat: Énekelj! Ének Stúdió

Meghallgatható itt!

Lekció: Hóseás 14 Textus:Luk 3, 4-6

Nagy szertetettel köszöntöm a kedves testvéreket advent 2. vasárnapján!

Múlt héten Anna személyes Krisztus várásáról hallhattunk. A mai adventi vasárnap azt az adventi utat nézzük meg, amit Isten a mi életünk felöl is eltervezett. De mivel Isten soha nem erőszakos, ezért mindig szabad választási lehetőséget ad arra, hogy melyik utat választjuk. A mai napi ige elénk adja az Izrael által választott út jellemzőit. Illetve Keresztelő Jánoson és Hóseás prófétán keresztül megmutatja azt az adventi utat, amit Isten a számunkra is eltervezett 2019. advent 2. vasárnapján itt, a Debrecen-Árpád téri gyülekezetben.

 1. Izrael útja
 2. Pere van az Úrnak a földnek lakóival, mert nincs igazság.” (Hóseás 4,1) Sokan olvassuk a kalauzunk szerint Hóseás próféta könyvét. Hóseás Ámosz és Ézsaiás próféták kortársaként az északi országrészben, Izraelben munkálkodott Kr.e. 750-720 között. Nevének jelentése: megmentés, szabadítás; Jahve a szabadítás; Isten segít; akinek az Úr a segítsége. Működése idején II. Jeroboám volt Izraelnek a királya. Az ország gazdaságilag felvirágzott, de ezzel párhuzamosan vallási erkölcsi hanyatlás kezdődött el. Hóseás azt a feladatot kapta Istentől, hogy figyelmeztesse a népet, hogy utuk a pusztulásba visz. Feleségül kellett venni egy parázna nőt, aki szült neki két gyermeket. Életével is ki kellet ábrázolnia a választott nép hűtlenségét és Isten hűségét. Hóseás leírja korának erkölcsi állapotát.

Nincs igazság. „Elveszett e földről a kegyes, és igaz sincs az emberek között. Mindnyájan vér után ólálkodnak, kiki hálóval vadássza atyjafiát. Gonoszságra készek a kezek, hogy jól vigyék véghez; a fejedelem követelőzik, és a bíró fizetésre vár; a főember is maga mondja el lelke kívánságát, és összeszövik azt. A ki jó közöttök, olyan mint a tüske, az igaz olyan, mint a tövisbokor. A te őrállóidnak napja, a te megítélésed eljött; most következik el az ő zűrzavaruk.” (Mikeás 7, 2-4)

 1. Nincsen szeretet”. Érzelgősség, szentimentalizmus, hangulat van, de nincs valódi szeretet. Advent második vasárnapján a karácsony felé közeledve is azt tapasztaljuk, hogy mindenki a szeretettről beszél, de valójában sokszor azt éljük át, amit József Attila így fogalmazott meg:

Valami nagy-nagy tüzet kéne rakni,
Hogy melegednének az emberek.

Ráhányni mindent, ami antik, ócska,
Csorbát, töröttet s ami új, meg ép,
Gyermekjátékot, – ó, boldog fogócska! –
S rászórni szórva mindent, ami szép.

Dalolna forró láng az égig róla
S kezén fogná mindenki földiét.

Valami nagy-nagy tüzet kéne rakni,
Hisz zúzmarás a város, a berek…
Fagyos kamrák kilincsét fölszaggatni
És rakni, adjon sok-sok meleget.

Azt a tüzet, ó jaj, meg kéne rakni,
Hogy fölengednének az emberek! (József Attila: Tél)

Jézus azt mondja, hogy a végidők egyik jele lesz az, hogy „a gonoszság megsokasodik, a szeretet sokakban meghidegül.” (Mt 24,12)

 1. Nincsen Istennek ismerete a földön.” Miért nincs igazság és szeretet? Azért mert nem ismerik a Biblia Istenét. Azt az Istent, aki maga a Szeretet. Az Isten nem keni el a bűnt, hanem megbocsátja. Istennek ez a bocsánata nagyon sokba került. “És minden versengés nélkül nagy a kegyességnek eme titka: Isten megjelent testben, megigazíttatott lélekben, megláttatott az angyaloktól, hirdettetett a pogányok közt, hittek benne a világon, felvitetett dicsőségbe.” (1 Tim 3,16) Mi nem a kis Jézus megszületését, hanem a Királyok Királya visszatérését várjuk.
 1. Hamisan eszküsznek és hazudnak és gyilkolnak és lopnak és paráználkodnak, betörnek és egyik vér a másikat éri.”(Hóseás 4,2)

Ennek az útnak a vége a pusztulás. Isten azért küldte Hóseást, hogy figyelmeztesse a népet. Izrael sajnos nem hallgatott a prófétai szóra, ezért jött az asszír fogság. Isten ezen a mai napon téged és engem is figyelmezet, hogy halld meg a hívást és térj rá az adventi útra!

 1. Adventi út „A mint meg van írva Ézsaiás próféta beszédeinek könyvében, ki ezt mondja: Kiáltónak szava a pusztában: Készítsétek meg az Úrnak útját, egyengessétek az ő ösvényeit. Minden völgy betöltetik, minden hegy és halom megalacsonyíttatik; és az egyenetlenek egyenesekké, és a göröngyös utak simákká lesznek.”(Luk 3, 4-5)

Keresztelő Jánosnak az volt a feladata, ami Ézsaiásnak és Hóseásnak a népet figyelmeztetni, hogy van más út is. Nem csak a rossznak, a kárhozatnak az útja van. Van egy adventi út, amire ma még rá lehet lépni. Hogyan lehet erre az adventi útra rátalálni?

Térj vissza hát Izráel az Úrhoz, a te Istenedhez!” Megtérni annyit jelent, mint megfordulni. Ha felismerem azt, hogy nem jó az irány akkor nem vasúti kocsit váltok, hanem leszállok a vonatról és átszállok egy másikra. Megtérni annyit jelent, mint hazamenni az atyai házba. Van, akinek el kell jutnia a disznóvályúig, van, akinek kevesebb is elég. Térj meg az Úrhoz! Ne háttal, hanem szembe legyél az Istennel!

mert elbuktál álnokságod miatt!” Milyen nagy dolog, ha valaki felismeri azt, hogy én vagyok az oka annak, amibe kerültem. Nem a környezetem, nem a szüleim, nem a tanáraim, nem a munkáltatóm, nem a papom. Bűneim miatt jutottam ide. Milyen hatalmas dolog, ha valaki felismeri és megvallja a bűneit.

Assiria nem segít meg minket; lóra sem ülünk, és nem mondjuk többé kezeink csinálmányának: Istenünk!” A bűnvallást azonban követi a konkrét cselekedetet. Ebben az esetben az, hogy elfordultak a bálványaiktól és megszakítottak velük minden kapcsolatot.

A bűnvallást, a bűn elhagyását követi az Isten cselekvése.

Kigyógyítom őket hűtlenségükből; szeretem őket ingyen kegyelemből, mert elfordult tőlük az én haragom.” Isten ezek után úgy jelenik meg, mint áldott orvos. Akihez ha elmegy a beteg, megbízik Benne, akkor az orvos meggyógyítja. Aztán Isten úgy jelenik meg, mint szerető társ. Aki visszafogadja a hűtlenné lett házastársát. Szeretettel veszi körül. Jelenlétével és szeretetével gyógyít. Mi lesz ennek a következménye?

Olyanná leszek Izráelnek, mint a harmat. Virágozni fog, mint a liliom, és gyökeret ver, mint a Libánon.” Isten népe olyanná lesz, mint a jól öntözött kert. A szárazság idején is üde zöld marad.

Kiterjednek az ő ágai, és olyan lesz az ő ékessége, mint az olajfáé, illata pedig, mint a Libánoné.” Isten életteret, szépséget ad az ő népének. Védelmet, biztonságot találnak Istennél.

Visszatérnek az ő árnyékában lakók, és felelevednek, mint a búzamag, és virágoznak, mint a szőlőtő; híre olyan lesz, mint Libánon boráé.” Isten vissza tudja adni az elvesztett dicsőséget is. A rossz hír keltőket el tudja némítani és a bomlasztó hírek helyett, jó híreket ad tovább az ő gyermekein keresztül.

Efraim így szól: Mi közöm nékem többé a bálványokhoz?! Én meghallgatom és figyelek reá. Olyan vagyok, mint a zöldelő cziprusfa! Tőlem származik a te gyümölcsöd!” Isten népe elfordul a bálványoktól és odafordul Istenéhez. Megtapasztalja azt, hogy Isten meghallgatja az imádságot és figyelemmel kíséri az életünket. Tud a dolgainkról. Tudja, hogy miben vagyunk és mire van szükségünk. Megajándékoz bennünket gyümölcstermő élettel.

 1. Kicsoda a bölcs, hogy értse ezeket? Kicsoda az értelmes, hogy eszébe vegye ezeket?! Bizony igazak az Úrnak útai, és az igazak járnak azokon, az istentelenek pedig elesnek rajtok.”

Ki a bölcs és értelmes? Az, aki felismeri elveszett voltát, Istenre utaltságát. Nem ámítja magát, hanem hajlandó megfordulni és visszatérni az Úrhoz. Így rálép arra az útra, aki maga Jézus Krisztus. Hozzá ragaszkodik és Őt követi. Ez az adventi út, amire Isten el akar vezetni bennünket 2019. adventjén. Ha ezen az úton járunk, akkor meg fogjuk tapasztalni az ige folytatását: És meglátja minden test az Istennek szabadítását.”

Kívánom, hogy minden kedves testvérem válassza ezt az adventi utat és így legyen Boldog, békés karácsonyi ünnepünk és Istentől megáldott Boldog Új Évünk!

Hogy tudjunk közös dolgainkról

 • December 22-én 16 órától gyermek karácsonyi istentiszteletet tartunk a gyülekezeti teremben
 • A presbitérium döntése alapján, idén a Debreceni Büntetésvégrehajtó Intézetben tevékenykedő börtönmissziót szeretnénk támogatni, egy kb. 300.000.-Ft értékű szintetizátorral. Az adakozás vége Advent harmadik vasárnapja, december 15-e lesz.
 • Jövő vasárnap Samuel Jacob szeretné köszönetét kifejezni, hogy otthont adtunk gyülekezetének, és a kórusuk énekszolgálatát fogjuk meghallgatni. Fogadjuk őket szeretettel!
 • Az idei utolsó dicsőítő alkalmunkra december 29-én, vasárnap 16 órától várunk mindenkit, a gyülekezeti teremben.
 • Refo-Mobil! Csatlakozni lehet a Magyarországi Református Egyház mobiltelefon flottájához. További információ: a 06-30-308 3333 telefonszámon kérhető.
 • „Ti pedig Krisztuséi vagytok” címmel Répási Róza Pro Urbe díjas Püspökladányi festőművésznő kiállítása megtekinthető év végéig, hivatali időben, illetve a vasárnapi istentiszteletek után.
 • 2019-ben a presbitérium határozata értelmében az egyházfenntartói járulék mértéke 10.000.- Ft/fő/év.
 • Reformátusok lapját 200 Ft-ért lehet vásárolni! A Mai Ige példányai 300 Ft-ba kerülnek.

Elmúlt heti adakozásunk 260.000, Ft volt, melyből 56 ezer forint a nyílt napi perselypénz volt. Köszönjük az adományokat!

Heti alkalmaink:

Hétfő 17:30 Presbiteri Bibliaóra Csütörtök 18.00: Családi bibliaóra
Kedd – Péntek: Reggeli áhítatok 8 órától Kedd 16.30: HéSZ Péntek 16.00 Ifjúsági alkalom
Szerda 16.00 Bibliaóra Vasárnap 9.00: Istentisztelet a templomban Vasárnap 9.00: Vasárnapi iskola a gyülekezeti teremben

Havi rendszeres alkalmaink:

Minden hónap első hetének hétfőjén 18.00 órától: Presbiteri alkalom.

Minden hónap utolsó hetének vasárnapján 16.00 órától: Dicsőítő alkalom.

A jövő héten dr. Fábián Ildikó lelkipásztor szolgál.

Heti imatémáink:

„…imádkozzunk azért a lelkületért, gyülekezeteinkben, egyházunkban, nemzetünkben és az egész világban, amely nem akarja folyamatosan hordozni sérelmeit, hanem kész megbocsátani, hiszen felismerte az Ige életet formáló igazságát: „…bocsássatok meg egymásnak, ahogyan Isten is megbocsátott nektek Krisztusban.” (Efézus 4, 32)”

Steinbach József (dunántúli püspök)

Elérhetőségeink:

Cím: 4028 Debrecen, Kassai út 12., Tel.: 06-52/412-801

e-mail: debrecen-arpad.ter@reformatus.hu, honlap: www.arpadter.reformatus.hu

Alapítványunk: Debrecen-Árpád téri Református Egyházközségért Alapítványszámlaszáma:
OTP 11738008-20863191.

Egyházfenntartói járulékot a 11738008-20082374 OTP számlaszámunkra várjuk. A templom felújítására szánt adományokat a11738008-20885469 számú, OTP Banknál vezetett számlaszámunkra várjuk. Az OTP Banknál megnyitottuk a 11738008-21456004 számú, Gondviselés számlát, melyre a gyülekezeti célú diakóniai adományokat várjuk.

Advent 2. vasárnapja – Adventi út
Scroll to top