2019-08-04 – A lélek gyümölcse: Hűség

Igét hirdet: dr. Ormóshegyi Zoltán lelkipásztor
Bibliát olvas: Lukácsné Kovács Mária
Imádkozik: Berecz Péter presbiter

A LÉLEK GYÜMÖLCSE: HŰSÉG

Lekció: Gal 5, 22; Jel 2,10b Textus: Gal 5, 22; Jel 2,10b

Nagy szeretettel köszöntöm a kedves testvéreket!

Vasárnapról vasárnapra a Lélek gyümölcsének gerezdjeit tanulmányozzuk. Bizonyára már elhangzott, hogy a Szentírás a Lélek gyümölcséről (egyes szám), és nem a gyümölcseiről beszél. Miért? Azért mert a Szentléleknek egy gyümölcse van. Ez pedig az agapé, az isteni szeretet.

Ez az isteni szeretet (agapé) olyan, mint a gyémánt. A fény különbözően törik meg rajta. Ha az egyik oldalról nézem, úgy jelenik meg, hogy öröm, a másik oldalról: békesség, aztán szívesség, majd jóság és hűség.

Ez a gyümölcs nem emberi teljesítmény, hanem Jézus termi meg az Ő Szentlelke által a hívő ember életében. Minél inkább Jézus uralma alá kerül az élete, annál inkább megjelenik a Lélek gyümölcse. Ezért a Lélek gyümölcse tulajdonképpen a jézusi jellemet írja le, éppúgy ahogyan a szeretet himnusza. A jézusi jellem egyik jellemvonása: a hűség. A görög nyelvben egy szó jelöli a hitet és a hűséget. Hűséges akkor lehet az ember Istenhez és a másik emberhez, ha Isten hűségére tekint és a hűséges Isten él benne. A lectióként felolvasott igében, a szmirnai levélben Jézus úgy mutatkozik be, mint hűséges és kegyelmes Isten. Aki a hit (hűség) ajándékával meg akar ajándékozni bennünket is. Végül pedig hűségünk titkáról szólunk.

 1. Ezt mondja az első és az utolsó, aki halott volt és él.” Jézus az örökkévaló Isten, az örök van. Ott volt a világ teremtésekor és ott lesz, akkor, amikor ez a világ elmúlik. Ott volt, amikor megszülettél és hűsége végigkíséri a földi életedet. Ott lesz veled a halálod pillanatában, amikor átköltözöl ebből a világból az Isten országába. Isten hűségét a halál sem tudta megtörni. Jézust ugyanis nem hagyta a sírban, hanem húsvét reggelén feltámasztotta. Ő a vagyok, az élő, létező, végső valóság. Övé az első és az utolsó szó a történelemben, az üdvtörténelemben, de a személyes életünkben is.
 1. Tudom a te dolgaidat és nyomorúságodat és szegénységedet és azoknak káromkodását, akik azt mondják, hogy ők zsidók és nem azok, hanem a sátán zsinagógája.” Isten nemcsak hűséges, hanem könyörületes is. Nemcsak látja, tudja a dolgainkat, nyomorúságainkat, anyagi helyzetünket, a bennünket rágalmazó, támadó ellenséges erőket, hanem irgalomra is indul az Atyai szíve. Nem nézte tétlenül mindazt, ami az ő gyermekeivel történt az első századi Debrecen méretű Szmirnában. Kívülről úgy látszott, hogy a keresztyéneket senki nem védi meg. Úgy tűnt, hogy az ő gyermekeivel mindent meg lehet tenni következmények nélkül.
 1. Az Istenben való hit (hűség) következményei:
 • Semmit ne félj azoktól, amiket szenvedned kell.” Az Istenben való hitnek az első következménye, hogy elveszi a félelmet. A Szmirnai levél a szenvedő gyülekezetet írja le. Az első században a legtöbb mártír ebből a gyülekezetből került ki. Polikarpusnak hívták a legnevezetesebbet, a gyülekezet tizenkettedik mártírját. A gyülekezetnek ezt a vezetőjét 86 éves korában máglyára állították: “Esküdj meg és szabadon bocsátlak: káromold Krisztust!” Erre Polikárp: “Nyolcvanhat éve szolgálok Neki, és még soha nem bántott engem, hogyan szidalmazhatnám tehát Királyomat és Megváltómat? Midőn azonban le is akarták szegezni, azt mondta: “Hagyjatok így. Aki erőt ad nekem a tűz elviseléséhez, azt is meg fogja adni, hogy mozdulatlan maradjak a máglyán szegeitek nélkül is. Miután az áment kimondta és imádságát elvégezte, meggyújtották alatta a tüzet az azzal megbízott emberek. S midőn erősen lobogott a láng, nagy csodát láttunk, kiknek látnunk azt megengedtetett, és megtartattunk, hogy elbeszélhessük másoknak is az akkor történteket. A tűz boltozat formáját vette fel, mint a széltől földagadt hajóvitorla, és körülfogta a vértanú testét. Ő középen pedig nem égő húshoz, hanem sülő kenyérhez hasonlított, vagy a kemencében izzó aranyhoz és ezüsthöz. Azonkívül olyan jó illatot éreztünk a máglya felől, mintha tömjén vagy más drága fűszer illatozott volna. Végül, mikor látták a gonoszok, hogy testét a tűz fel nem emésztheti, odaszólították a hóhért, hogy döfje át egy tőrrel. Miután az megtette ezt, egy galamb szállt ki Polikárpból, és olyan sok vér ömlött ki belőle, hogy kioltotta a tüzet.”
 • Íme a sátán egynéhányat ti közületek a tömlöcbe fog vetni.” A hit leleplezi az ellenséget. „Nem az emberek bántanak téged, hanem az ördög kézbe vesz egy embert, akivel aztán kínoz. A szenvedések mögött sohase emberi indulatokat keress, ne ítéld meg az embert érte. Mennyivel másként tudnánk az emberekre nézni, ha mindig helyesen látnánk ezt a kérdést. Furcsa dolog, ha valakit megvernek egy bottal, és az elmenne a bíróságra és feljelentené a botot. Mi ezt csináljuk, amikor emberekre panaszkodunk ahelyett, hogy azt mondanánk: Uram, a mi ősellenségünkkel szemben adj nekünk oltalmat és menedéket. Takarj be és fedezz el minket az ördög ellen.” (Szikszai Béni)
 • Hogy megpróbáltassatok” A szenvedésnek célja van. „Isten azért próbál, hogy megerősítsen. A sátán azért kísért, hogy elbuktasson.”(Kálvin János) Isten célja a próbával az, hogy nyilvánvalóvá legyen, hogy mi van a szívünkben. A próba előhozza a salakot, szemetet, bűnt az életükbe. Isten ezeket el akarja távolítani, hogy nemesacéllá edződjünk az ő kezébe.
 • És lesz tíz napig való nyomorúságotok.” Isten megszabja a próba időtartalmát és mélységét. Az ördög nem tehet meg velünk akármit. Csak azt, amit, Isten megenged neki. Csak egy meghatározott, (rövid) ideig. „A számszimbolikában a szám nem a mennyiséget, hanem tulajdonságot jelent, és itt azt akarja ez a szám tudni, hogy az üldözések ideje elmegy, mint minden, ami ehhez a világhoz tartozik, s azután jön az isteni időszámítás, amely tökéletes lesz és örök. A földi élet ideje a keresztyén számára csak a próba ideje.”(Csia Lajos)
 • Légy hű mindhalálig!” Isten gyermekének a szenvedések között végig, és ha kell, a vérig ki kell tartania. Légy hű mindhalálig! Ebben benne van az, hogy az életed végéig, de légy hű az életed árán is.
 • És neked adom az élet koronáját.” Hit által megláthatjuk a célt. Az életünk célja, hogy elnyerjük azt a koszorút, amit Isten készített el. Ne cseréljük le a koszorút se evilági koronára, se bohócsapkára, se vaskalapra. Vár ránk az élet koszorúja.
 1. A hűségünk titka

„Légy hű mindhalálig! És ezért lehetsz hű, mert hű az Isten. Ha te hűtlen vagy, Ő akkor is hű marad. A mi hűségünk nem is lehet egyéb, mint az Ő hűségébe való belemenekülés, belerejtőzés. Senki sem abban bízzék, hogy majd neki lesz ereje kitartani Jézus mellett, hanem abban, hogy Jézusnak lesz ereje megtartani őt minden körülmények között. Ne a magad hűségében higgyél, mert az hamar megrendül, hanem Jézuséban, mert az megmarad. Sohase magadra nézz, hanem mindig Őreá, a hűséges Istenre! Így, csakis így, az Ő hűségébe kapaszkodva győzhetsz, tarthatsz ki és maradhatsz hű, – és ha letértél is, visszatérhetsz és megmaradhatsz mellette! A mi hűségünknek az a titka, hogy hű az Isten! Hű az életben, és hű a halálban!” (Joó Sándor)

Hogytudjunkközösdolgainkról

Az elmúlt héten dr. Szász Gábor testvérünket búcsúztattuk, akit Mindenható Istenünk életének …… esztendejében szólított magához. A temetési szolgálatot dr. Gaál Botond professzor úr végezte. Imádkozzunk elhunyt testvérünk családjáért, szeretteiért!

Jó tudni!

 • A családi tábor résztvevőit kérjük, istentisztelet után maradjanak itt egy rövid megbeszélésre.
 • Október 12-re (szombat) autóbuszos kirándulást szervezünk az Egerhez közeli, Noszvajra és a szamolyai kaptárkövekhez. Hamarosan további információt is tudunk adni, de már mos érdemes a dátumot feljegyezni.
 • 2019-ben a presbitérium határozata értelmében az egyházfenntartói járulék mértéke 10.000.- Ft/fő/év.

Heti alkalmaink:

Kedd – Péntek: reggeli áhítatok 8 órától Vasárnap 9.00: istentisztelet
Szerda 16.00 Bibliaóra

Szolgálati rend:

08.11. ……

Heti imatémáink:

 • Imádkozzunk, gyülekezetünk minden tagjáért, különösen is a betegségben szenvedőkért, testi fájdalmat vagy lelki terheket hordozó testvéreinkért. Külön imádkozzunk Gyergyó Csaba presbiter testvérünkért, hogy az Úristen erősítse az ő testét és lelkét, enyhítse fájdalmát, maradjon kegyelme vele.
 • Hordozzuk imádságban David Logan skót lelkipásztort, akinek romló egészségi állapota miatt egyre nehezebb szolgálatát ellátni.
 • Imádkozzunk a vakációt élvező iskolás gyermekekért, hogy az Úr őrizze meg őket minden veszélytől, balesettől.
 • Imádkozzunk a Kemecsei Református Gyülekezetért, mert a 2019. július 26-i viharban megsérült a templom tetőszerkezete. Kérjük, hogy Urunk adjon erőt a gyülekezetnek a helyreállításhoz!

Elérhetőségeink:

Cím: 4028 Debrecen, Kassai út 12., Tel.: 06-52/412-801

e-mail: debrecen-arpad.ter@reformatus.hu, honlap: www.arpadter.reformatus.hu

Alapítványunk: Debrecen-ÁrpádtériReformátusEgyházközségértAlapítványszámlaszáma:
OTP 11738008-20863191.

Egyházfenntartói járulékot a 11738008-20082374 OTP számlaszámunkra várjuk. A templom felújítására szánt adományokat a11738008-20885469 számú, OTP Banknál vezetett számlaszámunkra várjuk. Az OTP Banknál megnyitottuk a 11738008-21456004 számú, Gondviselés számlát, melyre a gyülekezeti célú diakóniai adományokat várjuk.

2019-08-04 – A lélek gyümölcse: Hűség
Scroll to top