Mennybemenetel ünnepe – 2021. május 13.

Igét hirdet: Veres János lelkipásztor
Orgonál:
Fejszés Dániel kántor, presbiter

Az Úr Jézus pedig miután ezeket mondta nekik, felemeltetett a mennybe, és az Isten jobbjára ült” – írja Márk evangéliuma (Mk 16,19).

“Ezután kivitte őket Betániáig, felemelte a kezét, és megáldotta őket. És miközben áldotta őket, eltávolodott tőlük, és felvitetett a mennybe” – ez a rész pedig a Lukács evangéliumában (Lk 24, 50-51)olvasható.

Az Apostolok Cselekedeteiígy emlékezik meg: „Miután ezt mondta, szemük láttára felemeltetett, és felhő takarta el őt a szemük elől.” (ApCsel 1,9)

Ma áldozó csütörtök van. De, miért is jöttünk össze ma, hogy egy számunkra még elnevezésében is szokatlan ünnepre emlékezzünk? És egyáltalán? Honnan van ez a név? Az ősegyház még az „Úr felemeltetése” néven ismerte. Egy katolikus szó tehát, mely a húsvéti szentáldozás határnapja volt, innen e szokatlan elnevezés, egyébként egyedülálló módon a világon.

Mi nevezzük egyszerűen csak a „mennybemenetel ünnepének” és máris közelebb kerültünk a lényeg megértéséhez!

Az Ószövetség két nagy alakja, Énókh, majd pedig Illés, számunkra megmagyarázhatatlan módon, megélt valami hasonlót. Mégsem ugyanazt.

Hogy érted azt, hogy „felméne mennyekbe”?

Hogy Krisztus tanítványainak szeme láttára emelkedett fel a földről az égbe és hogy a mi javunkra van ott, miglen ismét eljövend ítélni eleveneket és holtakat.

A Jelenések könyve is beszél valami hasonlóról, sőt még maga Jézus is:

Akkor ketten lesznek a mezőn, az egyik felvétetik, a másik otthagyatik, 41két asszony őröl a kézimalommal, az egyik felvétetik, a másik otthagyatik. 42Vigyázzatok tehát, mert nem tudjátok, hogy melyik órában jön el a ti Uratok!” Mt 24,40-42

A továbbiakban a káténk kérdéseire válaszolva haladunk tovább. Hiszen magától adódik a kérdés:

Nincs velünk Krisztus a világ végéig, amint azt megígérte nekünk?

Krisztus isteni és emberi – kettős természete – révén valóságos ember és valóságos Isten. Emberi természetére nézve nincs többé a földön. De istenségével sohasem távozik el tőlünk, ahogyan azt ígérte is. Míg az emberi természet egy időben csak egy helyen, addig az isteni bárhol és bármikor jelenvaló tud lenni!

Adódik a következő logikus kérdés tehát.

Nem válik el ily módon egymástól a Krisztusban való két természet…? Semmiképpen nem. Mert az isteni természet a magára öltött emberi természetén kívül is létezik. Jézus testileg az atya jobbján ül ugyan, miközben ahol ketten vagy hárman együtt vannak, ott jelen van közöttük, a lelke által! Végül, jogosan hangzik fel a kérdés…

Mit használ nekünk Krisztus mennybemenetele?

Erre is a Káté alapján szeretnék válaszolni, kicsit bővebben.

1- Ott ül a mindenható jobbján. Vagyis, ha követjük őt, – ahogyan kérte is –, akkor mi is odajutunk, ahol Ő van! Aki csak imádja Krisztust, de nem követi: az célt tévesztett.

2- Ő a mi Közbenjárónk a mennyei Atya színe előtt. Vagyis nemcsak meghalt helyettünk és értünk és miattunk, hanem naponta közben is jár értünk! Ezt el is mondta Jézus a terméketlen fügefa példázatában …

6Aztán egy példabeszédet mondott. „Egy embernek a szőlejében volt egy fügefa. Kiment, gyümölcsöt keresett rajta, de nem talált. 7Erre így szólt vincellérjéhez: Három év óta mindig jövök, hogy gyümölcsöt keressek ezen a fügefán, de nem találok. Vágd ki! Miért foglalja itt a helyet? 8De az így válaszolt: Uram, hagyd még egy évig! Körülásom és megtrágyázom, 9hátha terem jövőre? Ha mégsem, akkor majd kivágod.” Lk13,6-9

3- Ő biztos zálogunk arra, hogy Ő, aki a Fej: minket, az Ő tagjait, szintén felvisz magához. Ahogyan énekeljük is „Ő a fej mi néki tagja, Ő a fény, mi színei…”

4- Lelkét küldi nekünk, kinek ereje által az odafenn valókat kereshetjük, nem pedig a földieket.

Így lesz számunkra valósággá a mi Urunknak mennybemenetele, hiszen amint a tanítványok az ég felé tekingettek, úgy fogalmazódott meg már az első századokban, hogy mi az Egyház? Az egyház az égre nézők földi útja!

Jeruzsálemben az olajfák hegyének a tetején áll egy kicsi kápolna, mely – a hagyomány szerint – a mennybemenetelének helyén épült és a közepén ott a kő Jézus lábnyomával! Lehet hinni ebben is, körülöttünk folyik az élet, rohan a világ, de történni most itt történnek a dolgok!

Mert el lehet fogadni azt is, hogy mai szóval élve: van rés a pajzson! És, ez mindannyiunk számára adott: egy Istennek odaszánt élet után! Ez a mennybemenetel igazi tanítása és titka, azoknak akik el tudtak ma is, ezen az estén is csendesedni! Ámen.

Hogy tudjunk közös dolgainkról

  1. Az idén is lehetőség van a személyi jövedelemadó 1%-ának felajánlására, a Magyarországi Református Egyház számára, a 0066-os technikai számon. 2018 óta nem kell már minden évben megtenni a felajánlást, hiszen amennyiben már felajánlotta 1%-át egyházunknak, többé nem kell fáradnia vele, az visszavonásig érvényes. Az másik 1%-ot kérjük ajánlja fel gyülekezetünk alapítványa számára, melynek adószáma: 18222779-1-09 
  2. Örömmel hirdetjük, hogy a konfirmációi vizsgára május 22-én szombaton 16 órától kerül sor, a gyülekezeti teremben. Másnap, pünkösd vasárnapján a fogadalomtételre és az első úrvacsoravételre kerül sor.
  3. Június 6-án, egy rendhagyó vasárnapi istentiszteletre hívogatunk mindenkit. Ezt az istentiszteleti alkalmat az újrakezdés reményében tartjuk majd meg, sok-sok bizonyságtétellel. Levélben, e-mailen és telefonon is hívogatjuk gyülekezeti tagjainkat, hogy együtt „kezdjünk újra”. Várunk benneteket!
  4. Egyházmegyénk gyűjtést rendez a járványkórház dolgozói részére, konyhai eszközök beszerzésére (mikrohullámú sütő, gyorsforraló, kávéfőző, stb.). Gyülekezetünk is részt vesz az adakozásban, így a mai és a következő vasárnapi alkalommal fogadjuk az adományokat a kihelyezett perselyben. Ezúton is köszönjük az adományokat.
  • Aki internet hiányában nem tudja online követni istentiszteletünket (www.facebook.com/arpadterdebrecen), annak a Duna Tv adásait javasoljuk figyelemmel követni. A prédikációk nyomtatott formában is elérhetőek a parókián.
  • Az adakozás fontosságára szeretném felhívni a figyelmet. Adományokat az OTP-nél vezetett 11738008-20082374 számlaszámunkra lehet utalni, vagy személyesen a lelkészi hivatalban, vagy a templomban lehet befizetni. Köszönjük.
  • A Debreceni Református Egyházmegye egyházmegyei tábort hirdet 2021. július 20-25. között, melyet Berekfürdőn a Megbékélés Házában tartanak meg. A táborral kapcsolatos további információt az debrecen-arpad.ter@reformatus.hu email címen kaphatunk.

Alkalmaink:

Hétfő 17.30: presbiteri beszélgetésCsütörtök 18.00: mennybemenetel ünnepe
Kedd – Péntek 8.00: reggeli áhítat Kedd 18.00: HéSZ (online)Péntek 16.45: Konfirmációi felkészítés
Szerda 18.00: FérfikörVasárnap 9.00: Istentisztelet, vasárnapi iskola

Imádkozzunk a járványkórház dolgozóiért, Istenünk adjon nekik erőt és egészséget munkájuk végzéséhez.

Elérhetőségeink:

Cím: 4028 Debrecen, Kassai út 12., Tel.: 06-52/412-801

e-mail: debrecen-arpad.ter@reformatus.hu, honlap: www.arpadter.reformatus.hu

Alapítványunk: Debrecen-Árpád téri Református Egyházközségért Alapítvány számlaszáma: OTP 11738008-20863191.

Egyházfenntartói járulékot a 11738008-20082374 OTP számlaszámunkra várjuk. A templom felújítására szánt adományokat a11738008-20885469 számú, OTP Banknál vezetett számlaszámunkra várjuk. Az OTP Banknál megnyitottuk a 11738008-21456004 számú, Gondviselés számlát, melyre a gyülekezeti célú diakóniai adományokat várjuk.

Mennybemenetel ünnepe – 2021. május 13.
Scroll to top