Böjt 2. vasárnapja – 2021-02-28

Igét hirdet: dr. Szalkay Kázmér ny. lelkipásztor
Bibliát olvas: Fábián Ildikó lelkipásztor
Imádkozik: Szabó Zsoltné lelkipásztor
Orgonál: Fejszés Dániel kántor, presbiter

Lekció: Mt 9, 14-15Textus: Mt 6, 16-18

Böjt 2. vasárnapja van. Készülünk Húsvétra. Ez az ünnep az apostoli korba nyúlik vissza, és majdnem olyan régi a böjti idő is, amely megelőzi Húsvét ünnepét.

Először nem a 40 napos böjtöt tartották Húsvét előtt. Kinek-kinek egyéni buzgóságára bízták, hogy mennyit böjtöl.

Így ír erről Ireneus egyházatya Kr.u. 190-ben: „Nem csak a Húsvét napja körül van vita, hanem a böjtnek formája körül is. Egyesek azt hiszik, hogy csak egy napig kell böjtölniük, mások azt, hogy kettőt, ismét mások azt, hogy többet… És ez a tarkabarkaság a böjt megtartásában nem most, általunk keletkezett, hanem sokkal előbb, az előttünk lévők által.”

A böjti szokást Ireneus Kis-Ázsiára vezeti vissza. Ezt írja: „Anicetus pápa (154-től) sose tudta Polycarpost rávenni, hogy e szokással felhagyjon, mivel az együtt élt Jánossal, a mi Urunk tanítványával, a többi apostolokkal és mindig megtartotta azt.”

A korai Egyházban Húsvét előtt nem a negyven napos böjtöt tartották. A 40 napra való átállás Jézus Krisztus követésének vágyából fakadt. Az Úr Jézus ugyanis megkeresztelkedése után 40 nap és 40 éjjel böjtölt.

Hogy miért éppen 40 napig, arra az Ószövetség ad feleletet.

P. Chrysologus (403-tól Ravenna püspöke volt) a következő magyarázatot adja: „…Sokan azt hiszik, hogy az önmegtartóztatás vágya hozta csak létre (a böjtöt), vagy így parancsolja ezt a hagyomány, vagy az Úr Jézus érettünk így töltötte el és nem is sejtik, hogy mély értelmű titkot rejteget.” Majd a böjt titkát így fejti ki: „Szent ez a negyvenes szám, annyira teljes titokkal, hogy Isten az ő műveinek végrehajtásánál sérthetetlen törvényként írja azt elő.” Ezután felsorolja az isteni nagy műveket, amelyekben a negyvenes szám szerepel, a vízözöntől elkezdve a manna csodáján át Ezékiel prófétáig, hogy aztán kijelentse: Ezért Jézus is, amit szolgáiban, mintegy árnyékképekben előre jelzett, azt beteljesítette.

Hogy mikortól kezdték keresztyén őseink a böjt gyakorlatát, pontosan nem tudjuk, de valószínű a 303-tól számítható nagy keresztyénüldözések korában. Mikor került a böjt a Húsvét elé? Erre sincs egyértelmű adat, de 340-ben már Húsvét előtt gyakorolták. És gyakoroljuk mind a mai napig.

Nézzük hát, mit üzen ma nékünk a felolvasott igén keresztül Jézus Krisztus?

A böjtölés az erőnk koncentrálása, a figyelem összpontosítása annak érdekében, hogy teljesebb közösségben lehessünk Istennel. A böjtölés időleges lemondás sok mindenről egy valami érdekében: Hogy Isten megszólítson, és mi az ő szavát meghalljuk.

Ilyen Istenre tekintő böjtöt gyakorolt Izrael népe a mózesi törvények szerint. Például: „Örök rendelkezés legyen ez nálatok: A hetedik hónap 10-én tartóztassátok meg magatokat, ne végezzetek semmiféle munkát” /3 Móz 16,29/. Böjtölt Izráel a próféták felhívására is: „De még most is így szól az Úr: Térjetek meg hozzám teljes szívvel, böjtölve, sírva és gyászolva” /Jóel 2, 12/. Ezen kívül mindenki böjtölhetett saját elhatározásából.

Idővel azonban ez a vallásos cselekmény kiüresedett, szokássá vált belső tartalom nélkül. Megtartjuk a böjtöt – gondolták – Isten pedig megtart bennünket. Végezzük a formális cselekményt, cserébe Isten teljesíti a mi kéréseinket.

Ezért hangzott el már a legkorábbi időkben is Isten figyelmeztetése a próféták által a böjt helytelen értelmezése ellen. Például Ézs 58,1-ben ezt olvassuk: „Kiálts… mondd meg népemnek, hogy mi a bűne… Ti a böjti napokon is megtaláljátok kedvteléseiteket… veszekedve böjtöltök, sőt bűnösen, ököllel verekedve. Nekem az olyan böjt tetszik, hogy oszd meg kenyeredet az éhezővel, ha mezítelent látsz, ruházd fel.”

A sorozatos prófétai intés nem használt, így érkezünk meg az Újszövetséghez. A farizeusok továbbra is a böjt mögé bújva keresik az önmegigazulás útját. Az üdvösség számukra elérhető emberi teljesítményekkel, böjttel – gondolják. Ezért nem értik, hogy Jézus tanítványai miért nem böjtölnek. A választ Jézus adja meg az Ószövetségből vett képes beszéddel, amit a kortársak azonban nagyon is értettek. A lakodalom olyan alkalom volt, amikor tilos volt a böjtölés.

Az Ószövetség gyakran hasonlítja Isten és Izráel viszonyát a házastársak egymáshoz való viszonyához. Isten Izráel „férje”: „Eljegyezlek magamnak örökre a hit ajándékával és megismered az Urat… Azon a napon férjednek fogsz hívni, így szól az Úr” /Hós 2,18-21/.

„Ahogy a vőlegény örül a menyasszonynak, úgy örül majd néked Istened” /Ézs 62,5/.

Ezt a képet alkalmazta Jézus önmagára.

Hát most itt van a vőlegény, itt van a násznép – a benne hívők serege. A menyasszony – az Egyház – még alakul, formálódik, majd Pünkösd után jelenik meg, de a násznép már most örülhet, ünnepelhet.

Ezen a mai istentiszteleten legyen különösen is hangsúlyos ez a képes beszéd, amely Isten és az ő népének, Jézus Krisztusnak és az ő Egyházának egymáshoz való viszonyát adja elénk. Mert ez a képes beszéd a házasság megszentelt voltáról is szól. A házastársak egymáshoz való viszonyának lényegére utal. Ez pedig a SZERETET. És most idézzük fel a szeretet himnuszát Pál apostol első korintusi leveléből……

Azt mondtuk, hogy a böjt lényege közelebb kerülni Istenhez, lemondva mindarról, ami elválasztana tőle. Tegyük hozzá, a házaspároknak együtt még könnyebb Istenhez közel kerülni közösen elhatározott lemondással, közös imádsággal, az istentiszteleten való együttes részvétellel.

Visszatérve az igére, a vőlegény azt ígérte, hogy minden nap velünk van a világ végezetéig.

Ez nem azt jelenti, hogy érzéketlenül menjünk el a böjti idő mellett. Igenis, kell böjtölnünk, mert a böjt a bűnbánatnak is kifejezője.

Az, hogy „elvétetett a vőlegény a násznéptől”, azaz kereszthalált halt, az mindnyájunk bűnéért történt. Ezért az Ő visszajövetele, azaz feltámadása pedig mindnyájunk bűneinek bocsánatára is történt. Böjti időben tehát valóságos önmegtartóztatással és bűnbánattal is készülhetünk Húsvétra. Azzal a tudattal, hogy a mi Urunk ezt a törvényt sem törölte el, hanem betöltötte, mert az ő testet öltése egyúttal önmaga megüresítése is volt, ahogy Pál mondja: „Szolgai formát vett föl, emberekhez hasonló lett” /Fil 2,7/.

Ezzel a legszentebb böjtölést hajtotta végre, ami a böjt törvényének betöltése is volt. Aminek a lényege, hogy tudjuk kimondani: „Atyám mindazonáltal ne úgy legyen, amint én akarom, hanem amint Te” /Mt 26,30/.

Jézus Krisztus böjtjére tekintve lehet a mi böjtünk ünnepi készülődés, örömteli lemondással Húsvét ünnepére. Ahogy Jézus Krisztus mondja: „Mikor pedig böjtöltök, ne legyetek komor ábrázatúak, mint a képmutatók”. Ezzel az elhatározással mondjuk el az Úri imádságot: „Legyen meg a te akaratod!”

Dr. Szalkay Kázmér

Hogy tudjunk közös dolgainkról

  • Köszönjük minden résztvevőnek, aki a Házasság Hete rendezvényen online, vagy fizikai mivoltában részt vett! A Házasság Hete páros feladatairól készült beszámolók beküldési határidejét egy héttel meghosszabbítottuk, jövő hét szombat estig várjuk az easztalos@yahoo.com email címre.
  • „Szemeink elől elrejtve” fotópályázatra a képeket a magyarkoszal@gmail.com email címre várjuk 2021. március 16-áig. További információk a gyülekezet honlapján és Facebook oldalán.
  • A templomtérbe való beérkezés után az egyik asztalról vegyünk el egy párnát. Az alkalom végén pedig tegyük oda vissza.
  • Kérünk mindenkit aki nem tud, vagy nem akar személyesen részt venni az istentiszteleten, az interneten kövesse (https://www.facebook.com/ arpadterdebrecen/) vasárnapi alkalmainkat. Internet hiányában a Duna Tv adásait javasoljuk figyelemmel követni. A prédikációk nyomtatott formában is elérhetőek a parókián.
  • Az adakozás fontosságára szeretném felhívni a figyelmet. Kérünk mindenkit, hogy a megváltozott körülmények miatt utalja a fenntartói járulékot, perselypénzt és az adományainkat az OTP-nél vezetett 11738008-20082374 számlaszámunkra, vagy személyesen hozza be a lelkészi hivatalba. Köszönjük.
  • Mint látható a szószék felújítása most van folyamatban. Köszönjük a türelmet!
  • Minden kedves presbiter testvért várunk hétfőn 17.30-ra a gyülekezeti terembe, ahol Berecz Péter vezetésével a „népegyház kontra szubkultúra” témáról fogunk beszélgetni.

Alkalmaink:

Hétfő 17.30: Presbiteri biblaóra Kedd – Péntek 8.00: Reggeli áhítatCsütörtök 18.30: Családok bibliaórája
Kedd – Péntek 18.00: HéSZ (online)Péntek 16.45: Konfirmáció előkészítő
Szerda 18.00: FérfikörVasárnap 9.00: Vasárnapi istentisztelet, vasárnapi iskola

Jövő vasárnap Takács Anett fog szolgálni. Fogadjuk szeretettel.

Heti imatémáink: Drága Mennyi Atyánk! Köszönöm neked, hogy társat adtál mellém. Társat a feleségem/férjem képében, aki velem van az élet minden pillanatában, jóban, rosszban. Köszönöm, hogy olyan életet adtál elénk, ami kiteljesít bennünket. Egymás mellett és nem a másik árnyékában élünk. Egymást erősítve, biztatva, a benned való hitbe kapaszkodva, ha gyengének, elesettnek, vagy fáradtnak érezzük magunkat. És egymás kezét fogva haladunk azon az úton, ami, hitünk szerint, hozzád vezet!

Elérhetőségeink:

Cím: 4028 Debrecen, Kassai út 12., Tel.: 06-52/412-801

e-mail: debrecen-arpad.ter@reformatus.hu, honlap: www.arpadter.reformatus.hu

Alapítványunk: Debrecen-Árpádtéri Református Egyházközségért Alapítvány számlaszáma:
OTP 11738008-20863191.

Egyházfenntartói járulékot a 11738008-20082374 OTP számlaszámunkra várjuk. A templom felújítására szánt adományokat a11738008-20885469 számú, OTP Banknál vezetett számlaszámunkra várjuk. Az OTP Banknál megnyitottuk a 11738008-21456004 számú, Gondviselés számlát, melyre a gyülekezeti célú diakóniai adományokat várjuk.

Böjt 2. vasárnapja – 2021-02-28
Scroll to top