A győzelem titka. – Dr. Omróshegyi Zoltán igehirdetése

Text: Jelenések 17,14
Lectió, Jelenések 17, 1-18.
2020. augusztus 02.
A győzelem titka.
Énekek:35/1,2;471/1-4;234/1 és 4;390/1-4;396/1-3

Nagy szeretettel köszöntöm a kedves testvéreket. A mai napon ott folytatom, ahol februárban befejeztem. 2020. február 02-án a thiatirai levélen keresztül óvott Isten bennünket a jézabeli lelkülettől. Attól a lélektől, amelyik kívülről mutatós és vonzó, de belül üres és tele van mindenféle utálatossággal. Ezért könnyen megtéveszthet, félrevezethet, és a pusztulásba dönthet, ha időben fel nem ismerjük, és nem védekezünk ellene.

A Jelenések könyvének mai fejezete először arról a nagy örömről beszél, hogy nem vagyunk magunkra hagyva ezekben az apokaliptikus időkben. Azután bemutatja az ellenség táborának két harcosát: a fenevadat és a nagy paráznát. Végül felragyogtatja az evangéliumot azáltal, hogy megmutatja számunkra is a sötét erők feletti győzelem titkát, amelyet így olvastunk: „Ezek a Bárány ellen viaskodnak és a Bárány meggyőzi őket, mert Uraknak Ura és Királyok Királya és az ő vele való hivatalosok és választottak és hívek is.”

  1. És jöve egy a hét angyal közül, akinél a hét pohár volt és szóla velem, mondva nékem: Jövel és megmutatom neked a nagy paráznának a kárhoztatását, aki a sok vizeken ül.” János előtt a patmoszi börtönszigeten feltárul a menny. Emberi értelmet meghaladó, ugyanakkor megterhelő képeket lát. A harag hét poharának a kiöntése után azt tapasztalja, hogy az egyik angyal mellé áll és magyarázó angyalként (angelus interpres) megerősíti, bátorítja és feltárja a titkokat. Micsoda öröm lehetett ez Jánosnak, akit nagyon megterheltek a látottak, halottak. A sok homályos és sötét kép után felragyog a világosság és kitisztul a horizont.

Kedves testvéreim! Mi sem vagyunk magunkra hagyva sem itt a templomban, sem akkor, amikor kilépünk ebbe az egyre kuszább világba. Sok mindent nem értünk. Ez különösen igaz a Jelenések könyvére. Szabad segítséget, világosságot kérni attól, aki adta ezeket a kijelentéseket.

„Bölcs terveit megérleli, rügyet fakaszt az ág. Bár mit sem ígér bimbaja, pompás lesz a virág. Ki kétkedőn boncolja őt, annak választ nem ád. De a hívő előtt az Úr megfejti önmagát.” (Az Úr csodásan működik)

Isten Szentlelkének a világosságában megláthatjuk, hogy a Jelenések könyve nem jóskönyv, hanem Jézus Krisztus kijelentése, ezért a reménység könyve. Az egész Szentírás koronája. Hiszen arról szól, hogy Jézus újra eljön és helyreállítja azt, amit az ördög szétrombolt. Ez azonban egy nagy küzdelemben fog megtörténni. „Mert nem a fokozatos lelki-szellemi fejlődésnek, hanem a teljes vagylagos és ellentétes, jó és rossz közötti, Isten és a Sátán közötti kiéleződésnek a vonalán át jön el az Istennek országa.”(Hegedűs Lóránt)

Ebben a harcban két tábor áll szembe egymással. A Bárány és a tábora. A sátán és a csatlósai. A mindent megelőző kérdés az, hogy te melyik táborba tartozol? Kinek a zászlaja alatt harcolsz? Mert akinek odaadtad magad, annak a lelke fog betölteni és használni. Mindannyian az ellenség táborába születtünk és egészen addig oda tartozunk, amíg megtérés és újjászületés által át nem lépünk a Krisztus zászlaja alá.

Te most hol vagy? Ha ma lenne a döntő ütközet, melyik oldalon harcolnál? Hadd kérdezem úgy, hogy a hétköznapi harcaidat milyen fegyverekkel harcolod? Az Isten által adott lelki-szellemi fegyvereket, vagy a gonoszság fegyvereit használod? Ma még lehet dezertálni az ellenség táborából, de hamarosan lezárul ez az idő.

  1. És lélekben elvitt engem egy pusztába és láték egy asszonyt ülni egy veres fenevadon, amely teljes vala káromlásnak neveivel, amelynek hét feje és tíz szarva vala.”

A mai ige bemutatja a fenevadat és a nagy paráznát. Nem azért, hogy ledermedjünk a félelemtől, hanem azért, hogy felismerjük az ördög táborába tartozó katonákat. A Jelenések könyvét sokan úgy olvassák és az igehirdetéseket is úgy hallgatják, hogy az igehirdető konkrétan megmondja, hogy a mai időben ki a fenevad és ki a nagy parázna. A Jelenések könyvét nem erre adta Jézus, hanem arra, hogy a jelekből, a szellemiségből felismerjük az idők jeleit. Képletet ad a kezünkbe a Jelenések könyve.

A fenevad, amelyen az asszony ül, nem mindig ugyanazt jelenti. Az első században a római világbirodalom szimbóluma volt. Az istentelen és ezért embertelen római császárokat jelentette. De emellett a konkrét jelentése mellett van egy általános jelentése is. „Jelenti a démoni szellemiséget. Az Istentől elszakadt, ellen lázadó világot. Mindazokat és mindazt, ami, és aki Isten nélkül, önistenítve akar létezni.” (Cseri Kálmán) Azaz egy képletet ad elénk, amibe a történelem folyamán Nérótól kezdve belefért Napóleon, Hitler, Sztálin, az Európai Unió. Vannak, akik azt mondják, hogy az Antikrisztus maga a római pápa.

Az asszony esetében Babilonról van szó, amelynek Róma volt a fedőneve az első században. Ebben az asszonyban is az a lelkület van, amelyik az Antikrisztusban és a hamis prófétában. Mi jellemzi ezt a sátáni lelket?

  1. Antikrisztusi világuralom. Ez azt jelenti, hogy a végidőben az örökkévaló Isten-uralom beköszönése előtt egy pogány, antikrisztusi, sátáni, világ-uralom fog megvalósulni ezen a földön. Minden népre ki fog terjedni ez az uralom. Egy globális szuperállam, diktatúra lesz ez. „Az emberből ki fog bújni a fenevad. Az Antikrisztusban ugyanis az istentelen emberiség embereszménye valósul meg: az Übermensch, a legemberebb ember, a humanizmus embereszménye, amelyet az isteneszmével állítottak szembe.”(Csia Lajos)
  2. Látszat és valóság ellentétben lesz egymással: Az asszony kívülről fel van ékesítve minden külső dísszel, de belül tele van minden utálatossággal. Micsoda égbekiáltó ellentétben áll ez az asszony a napba öltözött asszonnyal. Van jézabeli, nagy parázna lelkület és van rúthi, Máriás, Krisztust hordozó anyai szív. Ezért is mondja Péter elsősorban a hívő asszonyoknak: „Akiknek ékessége ne legyen külső, hajuknak fonogatásából és aranynak felrakásából vagy öltözékek felvevéséből való, hanem a szívnek elrejtett embere, a szelíd és csendes lélek romolhatatlanságával, ami igen becses az Isten előtt.”(1 Péter 3, 3-4) De az Úr ezt mondta Sámuelnek: Ne tekints a megjelenésére, se termetes növésére, mert én megvetem őt. Mert nem az a fontos, amit lát az ember. Az ember azt nézi, ami a szeme előtt van, de az Úr azt nézi, ami a szívben van.”(1Sám 16,7). Ezekben a végidőkben Isten bennünket is látó emberekké akar tenni. Olyanokká, akiket nem kápráztat el a gonosz. Mi nem akarunk az örvényre nézni, mert aki az örvényre néz, arra visszanéz az örvény. Mi nem a gonosz pokoli mélységeit, hanem Krisztus szeretetének a mélységét szemléljük.
  3. Istent utánozza a gonosz. A Szentháromságot akarja leutánozni a gonosz ezért megalkotta a maga hamis hármasságát. Az Atyát is utánozni akarja az ördög. Isten akart lenni, ezért tört az Isten trónjára és levetetett a földre. Jézust akarja utánozni az Antikrisztus. „A fenevad volt és nincs a mélységből jön föl és megy a veszedelemre.” Csak az ördöggel szemben Jézus tegnap, ma és mindörökké ugyanaz. Jézus az örök vagyok. Aki nemcsak a halálos sebéből gyógyult meg, hanem a golgotai kereszten egyszer s mindenkorra legyőzte az ördögöt, a bűnt, a halált és a csatlósait. A Szentlélek utánzója pedig a hamis próféta. Aki manipulál, megtéveszt, tudatot módosít. Ellentétben a Szentlélekkel, aki mindig tiszteletben tartja az ember döntését. Nem erőszakos, nem manipulál, hanem Jézushoz vezet. Luther az ördögöt Isten majmának nevezi. Semmi eredetit nem tud alkotni, csak utánozni, ölni, pusztítani, megtéveszteni tud. Viszont a megjelenési formáiban nagyon kreatív: Megjelenik a világosság angyalaként, ordító oroszlánként, fenevadként, ravasz kígyó, vagy a mindenféle dísszel aggatott nagy parázna képében.
  4. Ez az antikrisztusi uralom zülleszt, csüggeszt és végül a halálba dönt.

Ki marad meg ezekben a végidőkben? Mi, ki a megmaradás, megtartatás titka?

Itt az elme, amelyben van a bölcsesség.” „Isten nem fogja bölcsesség nélkül hagyni a gyülekezetét, s a veszedelem órájára mindenkinek elég belátást ad arra, hogy a fenevad hazugságait átláthassa és magától eltaszítsa. A Jelenések könyvében foglalt bölcsesség nélkül senki sem állhat meg az utolsó napokban.”(Csia Lajos) Miben áll ez a bölcsesség? Kik ezek a bölcsek?

  1. Ezek a Bárány ellen viaskodnak és a Bárány meggyőzi őket, mert Uraknak Ura és Királyok Királya és az ő vele való hivatalosok és választottak és hívek is.”

A győzelem titkát árulja el az ige. A Bárány győztes és azok is, akik az ő táborába tartoznak. Kik a győztesek?

1. Hivatalosak. Mindnyájan hivatalosak vagyunk a Bárány menyegzőjére, de ahogyan Jézus példázatában olvassuk (Luk 14, 15-24) a hivatalosak nem jönnek, mert fontosabbnak tűnő dolguk van. Ott van a föld, a kenyér, a megélhetés. Aztán ott van a család: férj, feleség, gyermek, unoka. Rájuk is kell időt szánni. Aztán a végén nem marad idő a legfontosabbra, arra, hogy bemenjünk a menyegzőre. Kik a hivatalosak? Azok, akik bizonyosak, Jézus végső és teljes győzelmében. Erre válaszul Jézust teszik az életükben az első helyre.

2. Választottak. Nem mi választottuk őt, hanem Ő választott minket (Jn 15,16). Mi erre az Isteni kiválasztásra mondhatunk igent és nemet. Választottak azok, akik meghallották Jézus hívását és engedtek az Ő vonzásának. Mi melyik vonzásnak engedünk?

„Két világban élek itt a földön. Két világ kínálja kincseit. Két hívás hangzik felém. Két hang mondja: légy enyém. Mit válasszak, mért kérdezem én? (Vándor Gyula: Két világban élek)

3. Hívek. Akik hisznek Jézusban és engedelmeskednek neki. „Légy hű mindhalálig és neked adom az életnek koronáját.”(Jelenések 2,10)

Jézus Krisztus győztes. Mi is győztesek leszünk, ha az Ő oldalán maradunk mindvégig. A nagy küzdelem azonban bennünk folyik.
„Bennem is e két világ hatása küzdi egyre ádáz harcait. Bár erőm kevés nagyon. Kit kövessek, jól tudom. Mégis járok felemás úton.
Nincsen nékem részem itt e földön. Mégis részt kér testem óhaja. eltakarja lényedet, foglyul ejti lelkemet. Kincsét nyújtva elrabolja szívemet.
Te világod töltsön be egészen. Ezt kívánom ez kell énnekem. Győzd le bennem, ami kár! Jöjjön télre nyár! Hadd legyek szabad, mint a madár!” (Vándor Gyula: Két világban élek)

Kedves testvérem! A mai üzenet így hangzott: nem vagy egyedül. Isten nem hagyott magunkra ezekben az apokaliptikus időkben. Minél nagyobb a nyomorúság, annál inkább átéljük Jézus jelenlétét és vigasztalását. A kérdés az, hogy te melyik táborba tartozol? Ki a te urad? A sátán, aki megtéveszt és halálba visz, vagy Jézus? Kívánom, hogy mindannyian együtt harcoljunk a Jézus zászlaja alatt és ott is maradjunk mindhalálig.

„Erőnk magában mit sem ér, Mi csakhamar elesnénk, De küzd értünk a hős vezér, Kit Isten rendelt mellénk. Kérdezed: ki az? Jézus Krisztus az, Isten szent Fia, Az ég és föld Ura, ő a mi diadalmunk.”

Utóima:

Köszönjük Jézus, hogy te valóban az vagy, akinek mondod magad. Királyok Királya, Uraknak Ura. Köszönjük, ha már Hozzád tartozhatunk. De könyörgünk, hogy leplezd le az öncsalásainkat és vizsgálj meg bennünket, nehogy későn döbbenjünk rá arra, hogy rossz oldalon harcolunk. Bocsásd meg nekünk, hogy mindig a könnyebb ellenállás felé mozdulunk. Az is a te kegyelmed jele, hogy ma magadhoz vonzottál minket és mi engedtünk ennek a hívásnak. Áldd meg szeretteinket, gyülekezetünket, egyházunkat, hogy minél többeket tudjunk a te zászlód alá hívni, és amíg ezt tesszük, hisszük, hogy bennünket is megőrzöl mindvégig e küzdelmes földi vándorúton egészen addig, amikor majd látássá lesz a hitünk és a Te Országod befogad bennünket.

A győzelem titka. – Dr. Omróshegyi Zoltán igehirdetése
Scroll to top