Debrecen-Árpád téri Református Egyházközség

Szolgálattévők: 

Igét hirdet: Szabó Zsoltné lelkipásztor
Bibliát olvas: Dr. Szalkay Kázmérné
Imádkozik:  Dr. Szalkay Kázmér ny. lelkipásztor
Orgonál: Horváth László kántor

 Meghallgatható: Itt!

ÁLDOZAT ÉS ÁLDÁS

 

Lekció: 1Mózes 22, 1-14 Textus: 1Mózes 22, 2,7-8

Ábrahám megkísértésének, Izsák feláldozásának története egyike a Szentírás legnehezebben értelmezhető szakaszainak. Hisz tagadhatatlan, hogy ebben a bibliai elbeszélésben Isten bűnt parancsol, méghozzá a legszörnyűbb bűnök egyikét, a gyermekgyilkosságot. S bár a történet vége az, hogy Isten nem engedi végrehajtani az áldozatot és feltétlen bizalmáért, áldozatkészségéért megáldja Ábrahámot, mégis érezzük, hogy nem lehet ennyire leegyszerűsíteni ezt a történetet. „Vedd a te fiadat, a te egyetlenedet…, akit szeretsz!” Szeretett fiát kéri, aki apai szívének drága kincse, sőt Istentől kapott ígéretének örököse. Amikor Ábrahám Háránból elindult, Isten a múltját kérte el tőle: ott kellett hagynia a kényelmes várost, a biztos megélhetést, a rokonságot, a gyökereket. Mindezt, azért az ígéretért, hogy Isten vele lesz és megáldja. A múlt helyett jövőt ad, fiút kap és a tőle származó utódokat nagy néppé és a világnak áldásává teszi. Ezért Izsák nem csak a drága gyermek, hanem Isten ígéretének, szeretetének kézzel fogható jele is! Ekkor Ábrahám is joggal érezhette magát áldozatnak és becsapottnak. Hiszem, hogy mindegyikünknek van legalább egy egyetlen-egye: az a legértékesebb, legszeretettebb, amihez/akihez ragaszkodunk. Éppen ezért tudjuk, ha elveszítenénk, nem csak a hitünk, hanem az Úrral való kapcsolatunk is belerendülne. Mégis így szól a kérdés hozzánk: Fel tudnád-e áldozni a te egyetlenedet Istennek? Le tudnál-e mondani arról, akit annyira szeretsz, akiről gondoskodsz, aki nagyon kedves a szívednek? Vajon az elengedett dolgok után, ugyanúgy tisztelnéd-e azt az Istent, aki visszakérte a te egyetlenedet: gyermeked/gyermekeid, férjed, feleséged, tehetséged… stb.? Bizony jó lenne, ha ezt tudnánk mondani: Vállajuk a lemondást, legyen szó a világi dolgainkról, szeretteinkről, múltunkról-jövőnkről. Mert mindenek előtt Istenhez szeretnénk kapcsolni életünket. De milyen Istenhez?! Aki a számomra legkedvesebbet elveszi tőlem? Lehet-e még továbbra is imádni, tisztelni ezt az Istent? S Ábrahám vette Izsákot az ő egyetlenét és elindult. Három napi utazás várt rá és három napi lelki vívódás. Idő, amikor még vissza léphet, mindent átgondolhat, mindent megváltoztathat, akár nemet is mondhat Istennek. Ábrahám viszont nem vonja kérdőre Istent, hanem alázatosan engedelmeskedik. Ez a viselkedése azonban több kérdést is felvethet bennünk:

- Vajon miért nem egyezkedik Izsák életéért, ahogyan korábban ezt Sodoma lakossága érdekében tette? Pedig talán ez a minimum, amit egy apától elvárnánk!

- Vajon mi lehetett az a nagy bűne Ábrahámnak, amiért Isten elítéli és elveszi a drága fiút?

- Hol volt a történet közben Izsák édesanyja, Sára?

- Vajon tudott-e az Isteni parancsról? Ha igen, akkor könyörgött az Úrnak, vagy Ábrahámnak, hogy gondolja meg magát? Nos, folytathatnánk a sorát a kérdéseknek, de az imént elhangzottakra sem tudjuk a választ, mivel a Biblia nem taglalja, viszont Isten megengedi, hogy a történet hallgatása során egyre közelebb kerüljünk a szereplők lelki állapotához.

Tekintsünk Izsákra, és nézzük meg, hogy ő hogyan élte meg ezt a történetet! Ő is, engedelmes gyermeke volt apjának, mint Ábrahám az Úrnak. Hátára vette az áldozati máglyához szükséges fát és szó nélkül cipelte azt, mély tiszteletet és szeretetet mutatva ezzel apja iránt. De nem tudhatjuk, hogy az ő gondolataiban milyen kérdések merülhettek fel. Számára sem lehetett könnyű az út, mert a fáradtság, az éhség mellett biztosan felmerült benne a bizonytalanság érzése. Mindez nem számított, mert szeretett apjával lehetett együtt. Még az áldozati állat hiányára is csak a 3. napon kérdezett rá: „Hol van az áldozatra való bárány?” Mire az apja így válaszolt: „Isten majd gondoskodik róla!”

Csak akkor tudatosulhatott benne, hogy ő maga az áldozati bárány, amikor az apja elkezdte megkötözni. Miközben Ábrahám feltette őt az áldozati oltárra, nem tudhatjuk, hogy Izsák ellenkezett-e, rimánkodott-e az életéért, vagy sem, mert a Biblia nem taglalja.

Példa: mai Izsák hang megszólalása

Viszont most érkeztünk el, ahhoz a ponthoz, amikor a mai nap kérdésfeltevőit én két kis áldozati bárányhoz szeretném hasonlítani, akik nem maradtak némák:

Az egyik szenvedő bárány az 5. osztályos Kriszti, akinek a kérdése így hangzik: Mondd meg nekem, miért elégedetlen velem az apukám, miért nem dicsér meg, miért csak bánt?

Nem ismerjük a körülményeket, hogy mi késztette a kérdés megfogalmazására, talán egy összezördülés, talán egy nem megengedett szórakozás, egy pillanatnyi rossz hangulat? Vannak szülők, akik azt hiszik, ha a gyermeket fegyelmezéssel, szigorúan nevelik, azzal jót tesznek. Pedig, nem! A Biblia szerinti apakép így fogalmazódik meg a Kol 3,21-ben: „Szeretettel fegyelmezz és dicsérj. Sokkal eredményesebb a rendszeres dicséret, mint a szidás!”

A másik kérdésre térve, szintén a szeretet áll a középpontban. Béla azt szeretné tudni, hogy: miért nem szeretik egymást az emberek, miért váltak el a szülei és bántják azóta is egymást?

A körülményeket nem ismerve, szintén sokféle választ adhatnék, de én Pál apostol „Szeretethimnuszára” hivatkozok, melyben leírja, hogy a Szeretet: türelmes, jóságos, nem irigykedik… és folytathatnám a sort, amely útmutatás arra, hogy hogyan kellene élnünk gyerekeknek, felnőtteknek egyaránt, akár együtt élnek, akár elváltan külön-külön. Isten soha nem azt kérdezi, hogy miért, hanem hogy mi okból. Ő pontosan tudja, hogy mi okból vannak a problémák, a szenvedések az áldozatvállalások, akár gyermekeknek, akár felnőtteknek kell azt elviselniük. Így történt ez Izsák esetében is, hiszen az igazi áldozat a kos lett. Isten az, aki kiszemeli és odaadja az áldozatot Ábrahám helyett. Mi pedig tudjuk, hogy ez a kos, és minden más ószövetségi áldozat, Isten Egyetlenegyére, azaz Jézus Krisztusra mutat. Ezt a szeretetet érezte és látta meg Ábrahám és Izsák a maga útján, ezt a szabadítást várta és hitte.

Ezt kell nekünk is tennünk, akár gyermekként, mint a mai két kérdés feltevőnk, vagy akár felnőttként. Történjen bármi nehézség, próbatétel az életünkben, Isten gondoskodik rólunk, mert örökkévaló szeretettel szeret mindnyájunkat!

Ámen.

 

Szolgálattévők: 

Igét hirdet: Veres János lelkipásztor
Bibliát olvas: Dragán György lelkipásztor
Imádkozik:  Gyatyel Péter lelkipásztor
Orgonál: Fejszés Dániel kántor, presbiter

 Meghallgatható: Itt!

VILÁGEGYETEM

 

Lekció: Zsolt 148,3-6 Textus: Jakab 4,7

„közeledjetek az Istenhez és az Isten is közeledni fog hozzátok.”

Hány világot teremtettél? Milyen a teremtett világ(ok) geometriai szerkezete?

Igazán nehéz kérdést kaptunk, hiszen erre a választ, mint oly sok mindenre, valóban csak Isten tudja. Kálvin szerint vannak titkok, melyek a mi Urunkéi, és vannak kijelentett dolgok, melyek a mieink. Isten pedig minket embereket megajándékozott még valamivel, hogy a tudásunkat fejlesszük. Tapasztalati úton: megfigyelünk, állítunk és bizonyítunk.

Ezért szükséges tudnunk, mi a jó és mi a rossz. Gondoljatok bele: először jön az önismeret, majd a világ megismerése, majd pedig az Istenismeret. Ezen a ponton valami furcsa érzése van az embernek, mert rájön, hogy egyik generálja a másikat. A jobb istenismeret generál egy jobb önismeretet és így tovább. Mit mond az Ige? „közeledjetek az Istenhez és az Isten is közeledni fog hozzátok.”

Szolgálattévők: 

Igét hirdet: Veres János lelkipásztor
Bibliát olvas: Szabó Katalin
Imádkozik:  Pénzes Gézáné
Orgonál: Fejszés Dániel kántor, presbiter

 Meghallgatható: Itt!

Az élet ajándék

 

Lekció: Jer 18,4-6 Textus: 2Kor 4,18

„Csak ne a láthatóra, hanem a láthatatlanra fordítsuk figyelmünket. Mert a látható mulandó, a láthatatlan azonban örök.”

Azt szeretném kérdezni tőled, hogy miért él az egyik ember csak néhány évet, míg a más akár az idős kort is kitöltheti? Ez igazságos?

Miért lesz a 18 éves kislány halálos beteg?

Miért halt meg édesapám 34 évesen? Két árvát hagyott maga után.

Nehéz és őszinte kérdések három embertől. Nem kerülhetjük meg a válaszadást! Néhány napja esküvő volt a templomban, most pedig az elmúlás a téma. Két latin mondás jut az eszembe: carpe diem (Horatius) és memento mori (a középkori szerzetesi lelkiség jelmondata) „Élj a mának” de „emlékezz a halálodra”.

Szolgálattévők: 

Igét hirdet: Gyatyel Péter lelkipásztor
Bibliát olvas: Nemes Győzőné
Imádkozik:  Szentesi Viktor presbiter
Orgonál: Fejszés Dániel kántor, presbiter

 Meghallgatható: Itt!

JELENVALÓ

 

Lekció: Zsolt 42 Textus: Jn 16,4-15

Nem lenne egyszerűbb, ha megjelennél minden ember számára, és akkor nem lenne kérdés, hogy léteznél?
A világ mára nagyon hitetlenné vált. Miért nem adsz valami egyértelmű jelet az embereknek, hogy végre megtérjenek és szeressenek Téged?

Ez a két nagyon őszinte kérdés az, amire ma Isten igéjében a választ. Nem idegenek ezek a kérdések számunkra sem. Isten hol vagy? Miért nem jelensz meg, sokkal könnyebb lenne! Isten jelenj meg, hogy valóságosan a másik számára mert szüksége van rád!

Jószándékú kérésként, kérdésként fogalmazzuk ezeket meg, mert azt szeretnénk, hogy magunknak vagy másnak könnyű legyen. Azt gondoljuk, hogy ha Isten valóságos testben ma megjelenne sokkal könnyebb lenne.

Szolgálattévők: 

Igét hirdet: Veres Jánosné lelkipásztor
Bibliát olvas: Orbán György presbiter
Imádkozik:  Sípos Józsefné
Orgonál: Horváth László kántor

 Meghallgatható: Itt!

Krisztusban új teremtés

 

Lekció: Luk 15,11-24 Textus: 2Kor 5,17

„...a régi elmúlt, és íme: új jött létre.”

Ma a boldogság kérdésével fogunk foglalkozni.

„Hogyan lehetnék boldog? Olyan nagyon üresnek és céltalannak érzem magam. A bulik, a siker csak időleges örömöket adnak nekem. Hol találom a tartós, valódi boldogságot?”

„Hogyan tudok boldogabb életet élni?”

Ádám és Éva édenkerti távozása óta minden emberben ott él a vágy, hogy megtalálja az életben a neki szánt „NAGYBETŰS ÉLETET”. Ádám és Éva is nagyon boldogok voltak az „atyai házban”, amíg...

Alkategóriák


Ajánlott oldalak
Milyen jelek követnek?

A hívő keresztyén ember életét jelek követik [...] Beszéljünk arról, hogy téged milyen jelek követnek? Jel az is, ha olvasod a Bibliát a gyülekezetedben, ha megtanulsz szabadon imádkozni, de jel az is amikor imádságban gyógyítasz másokat, ha segítesz valakinek. Jel az is, ha rendszeresen az Úr asztala elé járulsz. És jel az is, ha megváltozol. De, micsoda egy jel az!

Magunkról

Közösségünkben fontosnak tartjuk a tudásban való gazdagodást, a hitben való elmélyülést, és az egyre jellemesebb életet. A hála megnyilvánulásait a mi Urunk iránt, valamint a hitünk látható módon való felkínálását másoknak.