Debrecen-Árpád téri Református Egyházközség

Szolgálattévők: 

Igét hirdet: Veres János lelkipásztor
Bibliát olvas: Both Barna
Imádkozik: Papp Attiláné Selyben Piroska nyugalmazott lelkipásztor
Bizonyságot tesz: Bagi Sándor és Erdei Ferenc
Orgonál: Fejszés Dániel kántor, presbiter

Hogy tudjunk közös dolgainkról - 2018-03-11

 Meghallgatható: Itt!

MIÉRT SZÁLLT LE JÉZUS A POKOLBA?

Lekció: Luk 16,19-31 ; Textus: Luk 16,31

„És az élő: pedig halott voltam, és ímé, élek örökkön-örökké. És nálam vannak a pokolnak és a halálnak kulcsai.” (Jel 1,18)

Nagy – nagy szeretettel köszöntök mindenkit a mai vasárnapon is!

Mai kérdésünk így hangzik: Miért szállt le Jézus a pokolba? És mit csinált ott?

Hieronymus Bosch-nak az „Utolsó ítélet” című festményére gondolok most, ami elég visszataszító képet fest a pokolról. A megosztó portálok tele vannak olyan emberek bizonyságával, akik „állítólag” vagy a mennybe vagy a pokolba nyertek betekintést. Egyikük ezért, másikuk azért változtatott az életén. De, tudományos kutatás tárgya is, hiszen Azim Shariff, az Oregoni egyetem pszichológusa és munkatársa, Lara Arkin nemzetközi felmérések adatait vizsgáltak meg, hogy megállapítsák, miként befolyásolja az emberek mennyországban, illetve pokolban való hite a napi érzelmi állapotukat…

Ha most Jézusnál vannak a kulcsok, akkor az ördögnél nincsenek kulcsok. Krisztus megsemmisítette, és megbénította az örök ellenséget. Az Úr Jézus a saját halála által lekerült a pokolba, tehát kettős halált halt: szellemi és fizikai halált. Az halála által semmisítette meg a pokol munkáit és az ördögöt, a halált.

„Lefegyverezte a fejedelemségeket és a hatalmasságokat, nyilvánosan megszégyenítette őket, és Krisztusban diadalmaskodott rajt.” (Kol 2,15)

1- A pokolra jutást sajnos erkölcsi kategóriaként fogj fel. Ha nem tettem rosszat, akkor én jó ember vagyok, tehát nem is juthatok a pokolba. Némileg árnyalja a képet az a mondás, hogy a pokolba vezető út csupa jó szándékkal van kikövezve. A Biblia tanítása szerint azt mondhatj, hogy a mennybe azok a bűnösök kerülnek, akik megértették, mindennél nagyobb szükségük van a kegyelemere, amit Jézus Krisztusban kaptak meg.

Pokolra értelemszerűen azok a magat jónak és becsületesnek tartó emberek kerülnek, akiknek nem volt szükségük Jézusra egy életen át, hiszen ők jók. És becsületesek. Bár, Jézus maga figyelmeztetett: „senki sem jó csak az Isten” (Mk 10,17-18)

2- Nagy tévelygés úgy gondolni a pokolra, mint az a középkorban volt szokás. Égető tűz körül szorgoskodó ördögökkel, válogatott kínzások tömkelegével. Ahogyan azt Dante Alighieri „Isteni színjátéka” be is mutatja. Fel sem téve a kérdést: Az ördögöknek a pokolban nem szenvedniük kellene? Ahogyan vannak bott emberek, vannak bott angyalok is, nem? Ráadásul ők még előbb voltak! A pokol sokak szerint egy hely és egyben állapot is! Mások szerint csak állapot.

Nézzünk meg néhány fontos gondolatot az igazság teljessége nélkül: Miért is szállhatott le a pokolba Jézus?

Példának álljon itt az Ef 4,9: „Az pedig, hogy "felment", mi mást jelent, mint azt, hogy le is szállt erre a földre.” (RÚF) „a föld alsó részeibe” (Református Zsinati sajtóosztály fordítása)

a - prédikálni ment le a pokolba. (Pét 3,18-20)

b- a Krisztus előtt élt embereknek mutatta meg magát. Miért? Az előtte élt emberek is megítéltetnek egy egyszerű törvény által, amit Jézus is ismert, sőt, már azelőtt is mindenki. „amit szeretnéd, hogy az emberek veled cselekedjenek, te is úgy cselekedj azokkal.”

c- kihirdette a kereszten aratott győzelmét! Meglátogatván a létezés mindhárom szintjét. (Menny-Föld-Pokol) Kol 2,15

d- a pokol seol, „a sír kapuja” leginkább csak arra utalnak, hogy az ember egyszerűen betétetik a sírba! Az hogy Krisztus a szenvedések helyére, a tulajdonképpeni pokolra szállott alá, olyan gondolat, melyre csak utalás található itt -ott a Biblia szövegében és az egyházi íróknál is csak elvétve fordul elő a gondolat."

3- Szerintetek a Niceai Kostantinápolyi Hitvallásban szerepel a pokolra szállás mozzanata? (A 325-ben tartott első Niceai Zsinathoz és a 381-ben tartott első Konstantinápolyi Zsinathoz kötődik)

Mit mond erről a Heidelbergi Káté?

44. Miért teszed hozzá: „alászállt a poklokra”?

Azért, hogy nagy fájdalmaim és súlyos kísértéseim között is biztos legyek abban, hogy Krisztus, az én Uram kimondhatatlan félelmével, fájdalmaival és rettegéseivel, amelyeket lelkében is elszenvedett a keresztfán és annak előtte, megszabadított a pokol félelmétől és gyötrelmeitől.”

A „Gé Hin·nómʹ”, amit gyehennának is fordítunk nem más, mint Jeruzsálem mellett ma is megtalálható völgy, ahol ma sétálni lehet, korábban szemetet és hullákat égettek. Talán innen a soha ki nem alvó tűz gondolata! A tűz azonban maga is szimbólum! Jézus azért használja, mert tudja, hogyan gondolkodunk a pokolról.

1- A pokol valószínűleg az Isten nélküli állapot maga! Az életünkben mi mondhatunk nemet Istenre, ott Isten mond ránk nemet! Jézus a pokolban kihirdette hatalmát a létezés akkor ismert mindhárom szintjén! A mennyben, a Földön és a pokolban. A mennyben a Jel 5. fejezete szerint valóságos dicsőítés folyik! A Föld egy részén is. De a pokolban? A Filippi 2,10-11 szerint: „Hogy a Jézus nevére minden térd meghajoljon, mennyeieké, földieké és föld alatt valóké.”

2- Megszabadított a pokol gyötrelmeitől!

Összefoglalva, Jézus azt kéri tőlünk, hogy kövessük őt! De, nem a keresztre, és nem a pokolba, hanem a feltámadottat a mennyei dicsőségbe! Ha követjük, ugyanoda jutunk, ahol ő van, bibliai szóhasználattal élve „az Atya jobbjára”. Mit jelent ez? A Jézus Krisztusban való kegyelmet. Én nem leszek soha elég jó arra, hogy bejussak a mennybe! De Jézus elég jó, aki majd bevisz! Miért? Mert ismerjük egymást! Legyen így. Köszönjük a kérdést.

Ámen.

 

dianabol
achat steroids online

Ajánlott oldalak
Milyen jelek követnek?

A hívő keresztyén ember életét jelek követik [...] Beszéljünk arról, hogy téged milyen jelek követnek? Jel az is, ha olvasod a Bibliát a gyülekezetedben, ha megtanulsz szabadon imádkozni, de jel az is amikor imádságban gyógyítasz másokat, ha segítesz valakinek. Jel az is, ha rendszeresen az Úr asztala elé járulsz. És jel az is, ha megváltozol. De, micsoda egy jel az!

Magunkról

Közösségünkben fontosnak tartjuk a tudásban való gazdagodást, a hitben való elmélyülést, és az egyre jellemesebb életet. A hála megnyilvánulásait a mi Urunk iránt, valamint a hitünk látható módon való felkínálását másoknak.